TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.

Cho a và b là 2 số nguyên, kt là 1 ký tự nhập từ bàn phím (+, -, *, /). Nếu người dùng nhập kt là phép toán nào thì sẽ tự động thực hiện phép toán đó với 2 số a, b và hiển thị kết quả ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class TinhToanVoi2So {

	public static void main(String[] args) {
		int aNumber, bNumber;
		char kt;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		aNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		bNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập phép toán (+, -, *, /): ");
		kt = scanner.next().charAt(0);
		
		switch (kt) {
		case '+':
			System.out.println(aNumber + " + " + bNumber + " = " + (aNumber + bNumber));
			break;
		case '-':
			System.out.println(aNumber + " - " + bNumber + " = " + (aNumber - bNumber));
			break;
		case '*':
			System.out.println(aNumber + " * " + bNumber + " = " + (aNumber * bNumber));
			break;
		case '/':
			if (bNumber == 0) {
				System.out.println("Số bị chia phải khác 0.");
			} else {
				// ép kiểu kết quả về double để có kết quả chính xác
				System.out.println(aNumber + " / " + bNumber + " = " + (float) aNumber / bNumber);
			}
			break;
		default:
			System.out.println("Nhập phép tính không hợp lệ.");
		}
	}

}

Các bạn thấy trong phần case '/' thì cấu trúc if else được áp dụng để phân biệt hai trường hợp bNumber == 0 bNumber != 0 (vì khi thực hiện chia hai số nguyên thì số bị chia phải khác 0). Qua bài tập này, các bạn có thể rút ra được một điều là: cấu trúc if - else và cấu trúc rẽ nhánh switch - case có thể được sử dụng cùng nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top