Home > Java > Java core > Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.

Cho a và b là 2 số nguyên, kt là 1 ký tự nhập từ bàn phím (+, -, *, /). Nếu người dùng nhập kt là phép toán nào thì sẽ tự động thực hiện phép toán đó với 2 số a, b và hiển thị kết quả ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class TinhToanVoi2So {

	public static void main(String[] args) {
		int aNumber, bNumber;
		char kt;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		aNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		bNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập phép toán (+, -, *, /): ");
		kt = scanner.next().charAt(0);
		
		switch (kt) {
		case '+':
			System.out.println(aNumber + " + " + bNumber + " = " + (aNumber + bNumber));
			break;
		case '-':
			System.out.println(aNumber + " - " + bNumber + " = " + (aNumber - bNumber));
			break;
		case '*':
			System.out.println(aNumber + " * " + bNumber + " = " + (aNumber * bNumber));
			break;
		case '/':
			if (bNumber == 0) {
				System.out.println("Số bị chia phải khác 0.");
			} else {
				// ép kiểu kết quả về double để có kết quả chính xác
				System.out.println(aNumber + " / " + bNumber + " = " + (float) aNumber / bNumber);
			}
			break;
		default:
			System.out.println("Nhập phép tính không hợp lệ.");
		}
	}

}

Các bạn thấy trong phần case '/' thì cấu trúc if else được áp dụng để phân biệt hai trường hợp bNumber == 0 bNumber != 0 (vì khi thực hiện chia hai số nguyên thì số bị chia phải khác 0). Qua bài tập này, các bạn có thể rút ra được một điều là: cấu trúc if - else và cấu trúc rẽ nhánh switch - case có thể được sử dụng cùng nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bài toán.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Xác định thứ tương ứng với số nhập vào từ bàn phím.
Java - Kiểm tra ký tự thường nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.
Java - Tính năm âm lịch từ năm dương lịch.
Java - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 2 số nguyên.
Java - Nhập vào một tháng và hiển thị ngày tương ứng của tháng đó.
Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 1)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP