Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 1)

Viết chương trình cho phép người dùng chọn 1 trong 4 đáp án a, b, c, d cho câu hỏi dưới đây. Nếu người dùng chọn đúng thì thông báo "Kết quả đúng!", nếu người dùng chon sai thì thông báo "Bạn chọn không đúng!", còn nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d thì thông báo "Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d".

Sau đây là câu hỏi:

Cách nào cho phép người dùng khai báo 1 giá trị boolean trong 4 đáp án sau?

a. boolean bool1 = true;

b. boolean bool2 = "true";

c. boolean bool3 = "1";

d. boolean bool4 = 1;

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_switch_case;

import java.util.Scanner;

public class ChonDapAnDung {

	public static void main(String[] args) {
		char result;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Cách nào cho phép người dùng khai báo 1 giá trị boolean "
				+ "trong 4 đáp án sau?");
		// dấu \" sẽ được hiển thị ra màn hình là "
		System.out.println("a. boolean bool3 = \"1\";");
		System.out.println("b. boolean bool2 = \"true\";");	
		System.out.println("c. boolean bool1 = true;");
		System.out.println("d. boolean bool4 = 1;");
		
		System.out.println("Mời bạn nhập vào đáp án: ");
		result = scanner.next().charAt(0);
		switch (result) {
			case 'a':
			case 'b':
			case 'd':
				System.out.println("Bạn chọn không đúng!");
				break;
			case 'c':
				System.out.println("Kết quả đúng!");
				break;
			default:
				System.out.println("Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d.");
			}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình: Trong câu hỏi tôi đã đưa ra thì c là đáp án đúng.

Nếu người dùng nhập a (đáp án sai):

ketqua chondapansai PNG

Nếu người dùng nhập c (đáp án đúng):

ketqua chondapandung PNG

Nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d:

ketqua chondapankhople PNG

Nguồn: freetuts.net