Java - Viết chương trình tính chỉ số BMI và dựa vào chỉ số đó để đưa ra kết luận.

Chỉ số khối cơ thể (viết tắt là BMI - Body Mass Index) được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này có thể giúp xác định một người bị bệnh béo phì hay bị bệnh suy dinh dưỡng.

Cách tính chỉ số này như sau: BMI = W / H2

, trong đó W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng m).

Dựa vào chỉ số BMI chúng ta có thể phân loại như sau:

  • BMI < 18: người gầy.
  • BMI = 18 - 24.9: người bình thường.
  • BMI = 25 - 29.9: người béo phì độ I.
  • BMI = 30 - 34.9: người béo phì độ II.
  • BMI > 35: người béo phì độ III.

Hãy xây dựng chương trình tính chỉ số BMI và đưa ra kết luận. Lưu ý: kết quả chỉ số BMI phải được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double chieuCao, canNang, chiSoBMI;
	String ketQua;
		
	Locale vn = new Locale("vi", "VN");
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập cân nặng: ");
	canNang = scanner.nextDouble();
	System.out.println("Nhập chiều cao: ");
	chieuCao = scanner.nextDouble();
		
	// tính chỉ số BMI
	chiSoBMI = canNang / (chieuCao * chieuCao);
	System.out.println("Chỉ số BMI = " + dcf.format(chiSoBMI));
		
	// phân loại dựa vào chỉ số BMI
	if (chiSoBMI < 18) {
		ketQua = "Bạn là người gầy!";
	} else if (chiSoBMI <= 24.9) {
		ketQua = "Bạn là người bình thường";
	} else if (chiSoBMI <= 29.9) {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ I";
	} else if (chiSoBMI <= 34.9) {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ II";
	} else {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ III";
	}
		
	System.out.println(ketQua);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net