TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính chỉ số BMI và dựa vào chỉ số đó để đưa ra kết luận.

Chỉ số khối cơ thể (viết tắt là BMI - Body Mass Index) được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này có thể giúp xác định một người bị bệnh béo phì hay bị bệnh suy dinh dưỡng.

Cách tính chỉ số này như sau: BMI = W / H2

, trong đó W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng m).

Dựa vào chỉ số BMI chúng ta có thể phân loại như sau:

  • BMI < 18: người gầy.
  • BMI = 18 - 24.9: người bình thường.
  • BMI = 25 - 29.9: người béo phì độ I.
  • BMI = 30 - 34.9: người béo phì độ II.
  • BMI > 35: người béo phì độ III.

Hãy xây dựng chương trình tính chỉ số BMI và đưa ra kết luận. Lưu ý: kết quả chỉ số BMI phải được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double chieuCao, canNang, chiSoBMI;
	String ketQua;
		
	Locale vn = new Locale("vi", "VN");
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập cân nặng: ");
	canNang = scanner.nextDouble();
	System.out.println("Nhập chiều cao: ");
	chieuCao = scanner.nextDouble();
		
	// tính chỉ số BMI
	chiSoBMI = canNang / (chieuCao * chieuCao);
	System.out.println("Chỉ số BMI = " + dcf.format(chiSoBMI));
		
	// phân loại dựa vào chỉ số BMI
	if (chiSoBMI < 18) {
		ketQua = "Bạn là người gầy!";
	} else if (chiSoBMI <= 24.9) {
		ketQua = "Bạn là người bình thường";
	} else if (chiSoBMI <= 29.9) {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ I";
	} else if (chiSoBMI <= 34.9) {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ II";
	} else {
		ketQua = "Bạn bị béo phì độ III";
	}
		
	System.out.println(ketQua);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap tinh chi so BMI PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top