Java - Viết chương trình tính tiền lương.

Viết chương trình tính tiền lương của 1 người trong 1 tháng sau khi đã trừ đi các khoản thuế thu nhập cá nhân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	final double phanTramThue = 0.15d;
	long tienLuongNhan;
	double tienLuongThucTe, thueThuNhap;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// định dạng số ở dạng tiền tệ sử dụng DecimalFormat
	// với cách định dạng này thì phần ngàn sẽ được phân cách bằng dấu phẩy
	// và phần thập phân sẽ bao gồm 2 số 0 
	DecimalFormat currency = new DecimalFormat ("$#,###,##0.00");
	System.out.println("Nhập tiền lương hằng tháng: ");
	tienLuongNhan = scanner.nextLong();
		
	// tính thuế thu nhập = 15% lương được nhận
	thueThuNhap = tienLuongNhan * 0.15;
		
	// tiền lương thực tế sau khi đóng thuế = tiền lương nhận - thuế thu nhập
	tienLuongThucTe = tienLuongNhan - thueThuNhap;
		
	System.out.println("Tiền lương còn lại sau khi đóng thuế thu nhập = " + 
		currency.format(thueThuNhap) + " = " + currency.format(tienLuongThucTe));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh tien luong PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP