Java - Viết chương trình tính tiền lương.

Viết chương trình tính tiền lương của 1 người trong 1 tháng sau khi đã trừ đi các khoản thuế thu nhập cá nhân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	final double phanTramThue = 0.15d;
	long tienLuongNhan;
	double tienLuongThucTe, thueThuNhap;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// định dạng số ở dạng tiền tệ sử dụng DecimalFormat
	// với cách định dạng này thì phần ngàn sẽ được phân cách bằng dấu phẩy
	// và phần thập phân sẽ bao gồm 2 số 0 
	DecimalFormat currency = new DecimalFormat ("$#,###,##0.00");
	System.out.println("Nhập tiền lương hằng tháng: ");
	tienLuongNhan = scanner.nextLong();
		
	// tính thuế thu nhập = 15% lương được nhận
	thueThuNhap = tienLuongNhan * 0.15;
		
	// tiền lương thực tế sau khi đóng thuế = tiền lương nhận - thuế thu nhập
	tienLuongThucTe = tienLuongNhan - thueThuNhap;
		
	System.out.println("Tiền lương còn lại sau khi đóng thuế thu nhập = " + 
		currency.format(thueThuNhap) + " = " + currency.format(tienLuongThucTe));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net