Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.

Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.

Một người đi xe máy với quãng đường dài 120km trong 1 giờ, 40 phút và 35 giây. Viết chương trình tinh vận tốc (m/s) của người đó. Lưu ý: kết quả phải làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để làm tròn kết quả đến 2 chữ số phần thập phân, chúng ta sẽ sử dụng DecimalFormat với pattern định dạng là "#.##"

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	// định dạng số với 2 chữ số phần thập phân
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");	
	// đổi quãng đường km ra m
	double quangDuong = 120 * 1000;	
		
	// đổi giờ ra giây
	double thoiGian = 1 * 60 * 60 + 40 * 60 + 35;
		
	// tính vận tốc
	double vanToc = quangDuong / thoiGian;
	System.out.println("Vận tốc của người đó = " + dcf.format(vanToc) + "m/s");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh van toc decimalformat PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.
Java - Viết chương trình tính chỉ số BMI và dựa vào chỉ số đó để đưa ra kết luận.
Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.
Java - Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Java - Viết chương trình tính tiền lương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP