Java - Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int banKinh;
	double soPI = 3.14d;
	double area;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.print("Nhập vào bán kính hình tròn: ");
	banKinh = scanner.nextInt();
	area = soPI * banKinh * banKinh;
	System.out.println ("Diện tích hình tròn = " + dcf.format(area));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net