Java - Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int banKinh;
	double soPI = 3.14d;
	double area;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.##");
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.print("Nhập vào bán kính hình tròn: ");
	banKinh = scanner.nextInt();
	area = soPI * banKinh * banKinh;
	System.out.println ("Diện tích hình tròn = " + dcf.format(area));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net