TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím và dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó. Lưu ý: làm tròn kết quả đến 3 chữ số phần thập phân sử dụng DecimalFormat.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để phân cách phần thập phân và phần nguyên của 1 số bằng dấu chấm phẩy, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setDecimalSeparator() của DecimalFormatSymbols, và bên trong cặp () của phương thức này chúng ta sẽ truyền vào ký tự ';'

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float number = 0, soTB, tong = 0;
	int n = 9;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// nhập vào 9 số thực bất kỳ từ bàn phím
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập vào số thực thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextFloat();
		tong += number;
	}
		
	// tính số trung bình
	soTB = tong / n;
		
	// định dạng soTB ở dạng 
	// dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó.
	// bằng cách sử dụng phương thức setDecimalSeperator() của DecimalFormatSymbols 
	DecimalFormatSymbols symbols = DecimalFormatSymbols.getInstance();
	symbols.setDecimalSeparator(';');
	String pattern = "#.###";
	// làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân và có dấu chấm phẩy ngăn cách
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat(pattern, symbols);
	String stbStr = dcf.format(soTB);
	System.out.println("Trung bình của 10 số vừa nhập = " + stbStr);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh trung binh decimalformat PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top