Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím và dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó. Lưu ý: làm tròn kết quả đến 3 chữ số phần thập phân sử dụng DecimalFormat.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để phân cách phần thập phân và phần nguyên của 1 số bằng dấu chấm phẩy, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setDecimalSeparator() của DecimalFormatSymbols, và bên trong cặp () của phương thức này chúng ta sẽ truyền vào ký tự ';'

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float number = 0, soTB, tong = 0;
	int n = 9;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// nhập vào 9 số thực bất kỳ từ bàn phím
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập vào số thực thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextFloat();
		tong += number;
	}
		
	// tính số trung bình
	soTB = tong / n;
		
	// định dạng soTB ở dạng 
	// dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó.
	// bằng cách sử dụng phương thức setDecimalSeperator() của DecimalFormatSymbols 
	DecimalFormatSymbols symbols = DecimalFormatSymbols.getInstance();
	symbols.setDecimalSeparator(';');
	String pattern = "#.###";
	// làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân và có dấu chấm phẩy ngăn cách
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat(pattern, symbols);
	String stbStr = dcf.format(soTB);
	System.out.println("Trung bình của 10 số vừa nhập = " + stbStr);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh trung binh decimalformat PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.
Java - Viết chương trình tính chỉ số BMI và dựa vào chỉ số đó để đưa ra kết luận.
Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.
Java - Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Java - Viết chương trình tính tiền lương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP