Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím và dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó. Lưu ý: làm tròn kết quả đến 3 chữ số phần thập phân sử dụng DecimalFormat.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để phân cách phần thập phân và phần nguyên của 1 số bằng dấu chấm phẩy, chúng ta sẽ sử dụng phương thức setDecimalSeparator() của DecimalFormatSymbols, và bên trong cặp () của phương thức này chúng ta sẽ truyền vào ký tự ';'

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	float number = 0, soTB, tong = 0;
	int n = 9;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	// nhập vào 9 số thực bất kỳ từ bàn phím
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		System.out.print("Nhập vào số thực thứ " + i + ": ");
		number = scanner.nextFloat();
		tong += number;
	}
		
	// tính số trung bình
	soTB = tong / n;
		
	// định dạng soTB ở dạng 
	// dùng dấu chấm phẩy (;) để phân cách phần thập phân và phần nguyên của số đó.
	// bằng cách sử dụng phương thức setDecimalSeperator() của DecimalFormatSymbols 
	DecimalFormatSymbols symbols = DecimalFormatSymbols.getInstance();
	symbols.setDecimalSeparator(';');
	String pattern = "#.###";
	// làm tròn đến 3 chữ số phần thập phân và có dấu chấm phẩy ngăn cách
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat(pattern, symbols);
	String stbStr = dcf.format(soTB);
	System.out.println("Trung bình của 10 số vừa nhập = " + stbStr);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

 

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net