Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.

Java - Viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.

Giả sử hiện tại bạn đang gửi ngân hàng là $10,000. Hãy viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi với lãi suất là 5%/năm.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soNam = 0;
	double tienGui = 10000;
	String patternLai = "#.##";
	String patternGui = "$#.##";
	// làm tròn tiền lãi và tiền gửi đến 2 chữ số phần thập phân
	DecimalFormat dcfLai = new DecimalFormat(patternLai);
	// riêng tiền gửi có thêm dấu $ đằng trước
	DecimalFormat dcfGui = new DecimalFormat(patternGui);
		
	while (tienGui < 20000) {
		soNam++;
		double tienLai = tienGui * 5 / 100;	// tiền lãi
		tienGui += tienLai;	
		System.out.println("Năm " + soNam + " tiền lãi = " + dcfLai.format(tienLai) + 
			" tổng tiền gửi = " + dcfGui.format(tienGui));
	}
		
	System.out.println("===> Sau " + soNam + " số tiền gửi sẽ tăng gấp đôi.");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh so nam de tien tang gap doi PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình tinh vận tốc trung bình của một người đi xe máy.
Java - Viết chương trình tính chỉ số BMI và dựa vào chỉ số đó để đưa ra kết luận.
Java - Viết chương trình tính trung bình của 9 số thực bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Viết chương trình tính số năm để số tiền trong ngân hàng của bạn sẽ tăng lên gấp đôi.
Java - Viết chương trình tính diện tích hình tròn, kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Java - Viết chương trình tính tiền lương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP