TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Bài tập tính tiền taxi

Viết hàm tính tiền đi taxi Mai Linh với số km đi được nhập từ bàn phím, biết:

  • Giá mở cửa: 14.000đ/ 0.8km.
  • Tiếp theo đến 25km: 16.300đ/ km.
  • Từ km thứ 26: 13.300đ/ km.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhTienTaxi {

	public static void main(String[] args) {
		float km;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		long money = 0;
		final int STARTING_FEE = 14000;	// khai báo hằng số giá mở cửa
		final int NEXT_TO_25KM = 16300;	// từ km tiếp theo đến km thứ 25
		final int FROM_26KM_ONWARDS = 13300;	// từ km thứ 26 trở đi
		
		System.out.println("Nhập vào số km đã đi: ");
		km = scanner.nextFloat();
		
		while (km < 0) {
			System.out.println("Số km nhập vào phải lớn hơn 0. Mời bạn nhập lại: ");
			km = scanner.nextInt();
		}
		
		if (km <= 0.8) {
			money = 14000;
		} else if (km <= 25) {
			money = (long) (STARTING_FEE + NEXT_TO_25KM * (km - 0.8));
		} else {
			money = (long) (STARTING_FEE + 16300 * (25 - 0.8) + 13300 * (km - 25 - 0.8));
		}
		
		System.out.println("Số tiền đi " + km + " km = " + money + " đồng.");
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtientaxi PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top