Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.

Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.

Viết chương trình hiển thị ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20, mỗi số được in ra phải nằm trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_while;

public class HienThiSoChan {

	public static void main(String[] args) {
		int number = 2;
		
		System.out.println("Các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20 là: ");
		while (number <= 20) {
			System.out.println(number);
			number += 2;
		}
	}

}
Trong bài tập này, tôi có sử dụng phối hợp cấu trúc vòng lặp while và cấu trúc điều khiển if. Chương trình hoạt động như sau: 

Bước 1: Khởi tạo biến number = 2.

Bước 2: Nếu number <= 20 là đúng thì hiển thị ra số number.

Bước 3: Tăng biến number lên 2.

Bước 4: Quay lại bước 2.

Bước 5: Đến 1 lúc nào đó, nếu number > 20 thì kết thúc vòng lặp while.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaphienthisochan PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.
Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.
Java - Bài tập tính tiền taxi
Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP