Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.

Viết chương trình hiển thị ra màn hình các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20, mỗi số được in ra phải nằm trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_while;

public class HienThiSoChan {

	public static void main(String[] args) {
		int number = 2;
		
		System.out.println("Các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20 là: ");
		while (number <= 20) {
			System.out.println(number);
			number += 2;
		}
	}

}
Trong bài tập này, tôi có sử dụng phối hợp cấu trúc vòng lặp while và cấu trúc điều khiển if. Chương trình hoạt động như sau: 

Bước 1: Khởi tạo biến number = 2.

Bước 2: Nếu number <= 20 là đúng thì hiển thị ra số number.

Bước 3: Tăng biến number lên 2.

Bước 4: Quay lại bước 2.

Bước 5: Đến 1 lúc nào đó, nếu number > 20 thì kết thúc vòng lặp while.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaphienthisochan PNG

Nguồn: freetuts.net