Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.

Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n, tính và in ra màn hình tổng 12 + 22 + ... + n2.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhTongBinhPhuong {

	public static void main(String[] args) {
		int n, i = 1;
		int sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số nguyên dương n: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		while (n <= 0) {
			System.out.println("Nhập lại số nguyên dương n: ");
			n = scanner.nextInt();
		}
		
		while (i <= n) {
			sum += i * i;
			i++;
		}
		
		System.out.println("Tổng = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtongbinhphuong PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.
Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.
Java - Bài tập tính tiền taxi
Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP