Home > Java > Java core > Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.

Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n (0 < n <= 10), tính và in ra màn hình n giai thừa.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Công thức tính n! = 1.2.3...n.

Bài giải.
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaiThua {

	public static void main(String[] args) {
		int n, temp = 1;
		long giaiThua = 1;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số n: ");
		n = scanner.nextInt();
		
		while ((n <= 0) || (n > 10)) {
			System.out.println("Nhập lại số n");
			n = scanner.nextInt();
		}
		
		/*
		 * Nếu giá trị biến temp còn nhỏ hơn hoặc bằng n 
		 * thì còn thực hiện đoạn lệnh bên trong while
		 */
		while (temp <= n) {
			giaiThua *= temp;
			temp++;
		}
		
		System.out.println(n + "! = " + giaiThua);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhgiaithua PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.
Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.
Java - Bài tập tính tiền taxi
Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP