Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ nhập từ bàn phím. Đếm và in ra màn hình số chữ số của số đó.

Ví dụ: Nhập vào số 1234 thì hiển thị kết quả = 4.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class DemSoChuSo {

	public static void main(String[] args) {
		int number, count = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ: ");
		number = scanner.nextInt();

		while (number <= 0) {
			System.out.println("Số nhập vào phải lớn hơn 0. Mời bạn nhập lại: ");
			number = scanner.nextInt();
		}
		
		while (number > 0) {
			number /= 10;
			count++;	// tăng biến count lên 1
		}
		
		System.out.println("Số các chữ số = " + count);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net