Home > Java > Java core > Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ nhập từ bàn phím. Đếm và in ra màn hình số chữ số của số đó.

Ví dụ: Nhập vào số 1234 thì hiển thị kết quả = 4.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class DemSoChuSo {

	public static void main(String[] args) {
		int number, count = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ: ");
		number = scanner.nextInt();

		while (number <= 0) {
			System.out.println("Số nhập vào phải lớn hơn 0. Mời bạn nhập lại: ");
			number = scanner.nextInt();
		}
		
		while (number > 0) {
			number /= 10;
			count++;	// tăng biến count lên 1
		}
		
		System.out.println("Số các chữ số = " + count);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapdemsochuso PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.
Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.
Java - Bài tập tính tiền taxi
Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP