TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương, tìm và in ra màn hình ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương nhập từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TimUSCLNVaBSCNN {

	public static void main(String[] args) {
		int firstNumber, secondNumber, temp1, temp2, uscln, bscnn;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		secondNumber = scanner.nextInt();
		
		while ((firstNumber <= 0) || (secondNumber <= 0)) {
			System.out.println("Nhập lại hai số nguyên dương!");
			System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
			firstNumber = scanner.nextInt();
			System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
			secondNumber = scanner.nextInt();
		}
		
		// tìm ước số chung lớn nhất
		temp1 = firstNumber;
		temp2 = secondNumber;
		while (temp1 != temp2) {
			if (temp1 > temp2) {
				temp1 -= temp2;
			} else {
				temp2 -= temp1;
			}
		}
		uscln = temp1;
		
		System.out.println("Ước số chung lớn nhất của " + firstNumber + " và " + secondNumber + " = " + uscln);
		System.out.println("Bội số chung lớn nhất của " + firstNumber + " và " + secondNumber + " = " + 
				((firstNumber * secondNumber) / uscln));
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

timusclnbscnn PNG

Giải thích hoạt động của chương trình trên: Trong chương trình này, tôi nhập vào hai số 8 và 16 thì trình biên dịch sẽ thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra thấy hai số này thỏa mãn điều kiện là số nguyên dương nên bỏ qua phần kiểm tra while ((firstNumber <= 0) || (secondNumber <= 0)) và thực hiện các lệnh bên dưới.

Bước 2: Gán giá trị biến temp1 = 16 temp2 = 56.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 3:  Kiểm tra điều kiện bên trong while: Vì 16 != 56 nên sẽ thực thi lệnh bên trong while. Lúc này 16 < 56 nên lệnh bên trong else sẽ được thực hiện và lúc này biến temp2 = 40.

Bước 4: Quay lại bước 3, vì 16 != 40 nên sẽ thực thi lệnh bên trong while. Lúc này 16 < 40 nên lệnh bên trong else sẽ được thực hiện và lúc này biến temp2 = 24 .

Bước 5: Quay lại bước 3, vì 16 != 24 nên sẽ thực thi lệnh bên trong while. Lúc này 16 < 24 nên lệnh bên trong else sẽ được thực hiện và lúc này biến temp2 = 8 .

Bước 5: Quay lại bước 3, vì 16 != 8 nên sẽ thực thi lệnh bên trong while. Lúc này 16 > 8 nên lệnh bên trong if sẽ được thực hiện và lúc này biến temp2 = 8 .

Bước 6: Quay lại bước 3, lúc này while (temp1 != temp2) sẽ trả về kết quả là sai. Lúc này vòng lặp kết thúc và ước số chung lớn nhất của 2 số này sẽ bằng 8.

Trong bài tập này, tôi có một đoạn code như sau:

while ((firstNumber <= 0) || (secondNumber <= 0)) {
	System.out.println("Nhập lại hai số nguyên dương!");
	System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
	firstNumber = scanner.nextInt();
	System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
	secondNumber = scanner.nextInt();
}
Đoạn code này dùng trong trường hợp số bạn nhập vào không thỏa mãn điều kiện > 0 thì chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập lại. Hình minh họa như sau:

timusclnbscnnloi PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải