Home > Java > Java core > Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.

Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ bàn phím, sau đó tính và hiển thị ra tổng của các chữ số có trong số đó.
Ví dụ: Nhập số 1234 thì tổng của các chữ số = 10.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta sẽ làm như sau:

Bước 1: Thực hiện phép chia lấy dư của số đó với 10 (dòng 21).

Bước 2: Cộng số dư vừa tìm được vào biến tổng (dòng 22).

Bước 3: Lấy kết quả của phép chia số vừa nhập cho 10 gán cho số đó (dòng 23) và quay lại Bước 1. Vòng lặp kết thúc khi số đó bằng 0.

Bài giải.
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhTongCacChuSo {

	public static void main(String[] args) {
		int number, balance;
		int sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 số nguyên dương: ");
		number = scanner.nextInt();
		
		while (number <= 0) {
			System.out.println("Số nhập vào phải lớn hơn 0. Mời bạn nhập lại: ");
			number = scanner.nextInt();
		}
		
		while (number > 0) {
			balance = number % 10;
			sum += balance;
			number /= 10;
		}
		
		System.out.println("Tổng các chữ số = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtongcacchuso PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 20.
Java - Tìm ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương.
Java - Tính giai thừa của một số nguyên dương bất kỳ.
Java - Viết chương trình tính tổng của bình phương các số.
Java - Bài tập tính tiền taxi
Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.
Java - Đếm số chữ số của một số nguyên dương.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP