java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tính tổng các chữ số của một số nguyên.

Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ từ bàn phím, sau đó tính và hiển thị ra tổng của các chữ số có trong số đó.
Ví dụ: Nhập số 1234 thì tổng của các chữ số = 10.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Để giải bài tập này, chúng ta sẽ làm như sau:

Bước 1: Thực hiện phép chia lấy dư của số đó với 10 (dòng 21).

Quảng cáo

Bước 2: Cộng số dư vừa tìm được vào biến tổng (dòng 22).

Bước 3: Lấy kết quả của phép chia số vừa nhập cho 10 gán cho số đó (dòng 23) và quay lại Bước 1. Vòng lặp kết thúc khi số đó bằng 0.

Bài giải.
package vong_lap_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhTongCacChuSo {

	public static void main(String[] args) {
		int number, balance;
		int sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào 1 số nguyên dương: ");
		number = scanner.nextInt();
		
		while (number <= 0) {
			System.out.println("Số nhập vào phải lớn hơn 0. Mời bạn nhập lại: ");
			number = scanner.nextInt();
		}
		
		while (number > 0) {
			balance = number % 10;
			sum += balance;
			number /= 10;
		}
		
		System.out.println("Tổng các chữ số = " + sum);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhtongcacchuso PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top