Home > Java > Java core > Java - Bài toán tính dân số.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Bài toán tính dân số.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dự báo dân số năm tiếp theo dựa trên giả định sau: Cứ 7 giây là có 1 trẻ em được sinh ra, 13 giây là có 1 người qua đời và 45 giây là có 1 người nhập cư.

Hãy viết chương trình tính toán dân số của Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo và hiển thị số dân của từng năm. Giả sử số dân hiện tại của Hoa Kỳ là 312,032,486 người và một năm có 365 ngày. Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tính dân số của từng năm, chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

Số dân = Số lượng trẻ em sinh ra + Số người nhập cư - Số người qua đời.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soGiay1TreEmDuocSinh = 7;	// cứ 7 giây là có 1 trẻ em mới được sinh ra
	int soGiay1NguoiQuaDoi = 13;	// cứ 13 giây là có 1 người qua đời
	int soGiay1NguoiNhapCu = 45;	// cứ 45 giây là có 1 người nhập cư
	double danSoHienTai = 312032486;	// dân số hiện tại
		
	// tính số giây trong 1 năm
	int soGiay = 365 * 24 * 60 * 60;
		
	// tính số lượng trẻ em sinh ra trong 1 năm
	double soLuongTreEm = (double) soGiay / soGiay1TreEmDuocSinh;
		
	// tính số lượng người qua đời trong 1 năm
	double soLuongNguoiQuaDoi = (double) soGiay / soGiay1NguoiQuaDoi;
		
	// tính số lượng người nhập cư trong 1 năm
	double soLuongNguoiNhapCu = (double) soGiay / soGiay1NguoiNhapCu;

	// tính dân số Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo
	// hiển thị số dân của từng năm
	for (int i = 1; i <= 5; i++) {
		// dân số = số trẻ em sinh ra + số người nhập cư - số người qua đời
		danSoHienTai += soLuongTreEm + soLuongNguoiNhapCu - soLuongNguoiQuaDoi;
		System.out.println("Năm " + i + " có số dân = " + (int) danSoHienTai);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh dan so PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP