TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Bài toán tính dân số.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dự báo dân số năm tiếp theo dựa trên giả định sau: Cứ 7 giây là có 1 trẻ em được sinh ra, 13 giây là có 1 người qua đời và 45 giây là có 1 người nhập cư.

Hãy viết chương trình tính toán dân số của Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo và hiển thị số dân của từng năm. Giả sử số dân hiện tại của Hoa Kỳ là 312,032,486 người và một năm có 365 ngày. Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tính dân số của từng năm, chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số dân = Số lượng trẻ em sinh ra + Số người nhập cư - Số người qua đời.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soGiay1TreEmDuocSinh = 7;	// cứ 7 giây là có 1 trẻ em mới được sinh ra
	int soGiay1NguoiQuaDoi = 13;	// cứ 13 giây là có 1 người qua đời
	int soGiay1NguoiNhapCu = 45;	// cứ 45 giây là có 1 người nhập cư
	double danSoHienTai = 312032486;	// dân số hiện tại
		
	// tính số giây trong 1 năm
	int soGiay = 365 * 24 * 60 * 60;
		
	// tính số lượng trẻ em sinh ra trong 1 năm
	double soLuongTreEm = (double) soGiay / soGiay1TreEmDuocSinh;
		
	// tính số lượng người qua đời trong 1 năm
	double soLuongNguoiQuaDoi = (double) soGiay / soGiay1NguoiQuaDoi;
		
	// tính số lượng người nhập cư trong 1 năm
	double soLuongNguoiNhapCu = (double) soGiay / soGiay1NguoiNhapCu;

	// tính dân số Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo
	// hiển thị số dân của từng năm
	for (int i = 1; i <= 5; i++) {
		// dân số = số trẻ em sinh ra + số người nhập cư - số người qua đời
		danSoHienTai += soLuongTreEm + soLuongNguoiNhapCu - soLuongNguoiQuaDoi;
		System.out.println("Năm " + i + " có số dân = " + (int) danSoHienTai);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh dan so PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top