Java - Bài toán tính dân số.

Cục điều tra dân số Hoa Kỳ dự báo dân số năm tiếp theo dựa trên giả định sau: Cứ 7 giây là có 1 trẻ em được sinh ra, 13 giây là có 1 người qua đời và 45 giây là có 1 người nhập cư.

Hãy viết chương trình tính toán dân số của Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo và hiển thị số dân của từng năm. Giả sử số dân hiện tại của Hoa Kỳ là 312,032,486 người và một năm có 365 ngày. Kết quả được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tính dân số của từng năm, chúng ta sẽ áp dụng công thức sau:

Số dân = Số lượng trẻ em sinh ra + Số người nhập cư - Số người qua đời.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int soGiay1TreEmDuocSinh = 7;	// cứ 7 giây là có 1 trẻ em mới được sinh ra
	int soGiay1NguoiQuaDoi = 13;	// cứ 13 giây là có 1 người qua đời
	int soGiay1NguoiNhapCu = 45;	// cứ 45 giây là có 1 người nhập cư
	double danSoHienTai = 312032486;	// dân số hiện tại
		
	// tính số giây trong 1 năm
	int soGiay = 365 * 24 * 60 * 60;
		
	// tính số lượng trẻ em sinh ra trong 1 năm
	double soLuongTreEm = (double) soGiay / soGiay1TreEmDuocSinh;
		
	// tính số lượng người qua đời trong 1 năm
	double soLuongNguoiQuaDoi = (double) soGiay / soGiay1NguoiQuaDoi;
		
	// tính số lượng người nhập cư trong 1 năm
	double soLuongNguoiNhapCu = (double) soGiay / soGiay1NguoiNhapCu;

	// tính dân số Hoa Kỳ trong 5 năm tiếp theo
	// hiển thị số dân của từng năm
	for (int i = 1; i <= 5; i++) {
		// dân số = số trẻ em sinh ra + số người nhập cư - số người qua đời
		danSoHienTai += soLuongTreEm + soLuongNguoiNhapCu - soLuongNguoiQuaDoi;
		System.out.println("Năm " + i + " có số dân = " + (int) danSoHienTai);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh dan so PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP