TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.

Nhập vào 2 số bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, chia lấy dư của 2 số đó.

2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class BaiTapThaoTacCacToanTu {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");
		
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		int firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		int secondNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, phép chia lấy dư của 2 số đó.
		int tong = firstNumber + secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " + " + secondNumber + " = " + tong);
		
		int hieu = firstNumber - secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " - " + secondNumber + " = " + hieu);
		
		int tich = firstNumber * secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " * " + secondNumber + " = " + tich);
		
		float thuong = (float) firstNumber / secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " / " + secondNumber + " = " + 
				decimalFormat.format(thuong));	// làm tròn thương đến 2 chữ số thập phân
		
		int phanDu = firstNumber % secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " % " + secondNumber + " = " + phanDu);
		
		// 2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.
		System.out.println("Kết quả so sánh bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber == secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh không bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber != secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber > secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber >= secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber < secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber <= secondNumber));
	}

}
Kết quả biên dịch:

ketqua baitaptoantu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top