TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.

Nhập vào 2 số bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, chia lấy dư của 2 số đó.

2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class BaiTapThaoTacCacToanTu {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");
		
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		int firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		int secondNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, phép chia lấy dư của 2 số đó.
		int tong = firstNumber + secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " + " + secondNumber + " = " + tong);
		
		int hieu = firstNumber - secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " - " + secondNumber + " = " + hieu);
		
		int tich = firstNumber * secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " * " + secondNumber + " = " + tich);
		
		float thuong = (float) firstNumber / secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " / " + secondNumber + " = " + 
				decimalFormat.format(thuong));	// làm tròn thương đến 2 chữ số thập phân
		
		int phanDu = firstNumber % secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " % " + secondNumber + " = " + phanDu);
		
		// 2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.
		System.out.println("Kết quả so sánh bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber == secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh không bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber != secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber > secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber >= secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber < secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber <= secondNumber));
	}

}
Kết quả biên dịch:

ketqua baitaptoantu PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top