Home > Java > Java core > Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.

Nhập vào 2 số bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, chia lấy dư của 2 số đó.

2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class BaiTapThaoTacCacToanTu {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");
		
		System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
		int firstNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
		int secondNumber = scanner.nextInt();
		
		// 1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, phép chia lấy dư của 2 số đó.
		int tong = firstNumber + secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " + " + secondNumber + " = " + tong);
		
		int hieu = firstNumber - secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " - " + secondNumber + " = " + hieu);
		
		int tich = firstNumber * secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " * " + secondNumber + " = " + tich);
		
		float thuong = (float) firstNumber / secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " / " + secondNumber + " = " + 
				decimalFormat.format(thuong));	// làm tròn thương đến 2 chữ số thập phân
		
		int phanDu = firstNumber % secondNumber;
		System.out.println(firstNumber + " % " + secondNumber + " = " + phanDu);
		
		// 2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.
		System.out.println("Kết quả so sánh bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber == secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh không bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber != secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber > secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh lớn hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber >= secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber < secondNumber));
		System.out.println("Kết quả so sánh nhỏ hơn hoặc bằng 2 số " + firstNumber + " và " + 
				secondNumber + " là " + (firstNumber <= secondNumber));
	}

}
Kết quả biên dịch:

ketqua baitaptoantu PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP