Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n bất kỳ (n > 0) và tính tổng các chữ số của số đó.

Ví dụ: chúng ta nhập vào số 954 thì tổng các chữ số của số này = 9 + 5 + 4 = 18.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để tính tổng các chữ số của một số nguyên dương, chúng ta sẽ thực hiện phép chia lấy dư số đó cho 10. Sau mỗi lần thực hiện phép chia lấy dư này, chúng ta sẽ cộng các số dư đó lại và chia tiếp số nguyên dương đó cho 10. Sau đó, quay lại thực hiện các bước vừa rồi, chương trình sẽ kết thúc khi số đó = 0.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, soDu, tong = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào số nguyên dương bất kỳ: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	while (n > 0) {
		soDu = n % 10;
		n = n / 10;
		tong += soDu;
	}
		
	System.out.println("Tổng các chữ số = " + tong);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP