Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit

Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit

Viết chương trình nhập vào độ Celsius bất kỳ từ bàn phím. Sau đó đổi độ này sang độ Fahrenheit và hiển thị kết quả ra màn hình.

Hướng dẫn: Công thức chuyển đổi từ độ Celcius sang độ Fahrenheit như sau:

Độ Fahrenheit = (9/5) * Độ Celsius + 32.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double celsius;	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào độ Celcius cần đổi: ");
	celsius = scanner.nextDouble();
		
	// tính độ Fahrenheit
	// nếu không ép kiểu của 9 / 5 về số double
	// thì kết quả của nó sẽ trả về 1 và sẽ không còn đúng nữa
	double fahrenheit = (double) 9 / 5 * celsius + 32;
	System.out.println(celsius + " độ C = " + fahrenheit + " độ F");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap doi tu doC sang do F PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP