Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit

Viết chương trình nhập vào độ Celsius bất kỳ từ bàn phím. Sau đó đổi độ này sang độ Fahrenheit và hiển thị kết quả ra màn hình.

Hướng dẫn: Công thức chuyển đổi từ độ Celcius sang độ Fahrenheit như sau:

Độ Fahrenheit = (9/5) * Độ Celsius + 32.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double celsius;	
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào độ Celcius cần đổi: ");
	celsius = scanner.nextDouble();
		
	// tính độ Fahrenheit
	// nếu không ép kiểu của 9 / 5 về số double
	// thì kết quả của nó sẽ trả về 1 và sẽ không còn đúng nữa
	double fahrenheit = (double) 9 / 5 * celsius + 32;
	System.out.println(celsius + " độ C = " + fahrenheit + " độ F");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap doi tu doC sang do F PNG

Nguồn: freetuts.net