Home > Java > Java core > Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.

Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.

Sử dụng Scanner nhập tên và địa chỉ của bạn từ bàn phím và sau đó hiển thị đó ra màn hình.

Lưu ý: Trong bài này tôi sẽ sử dụng hai phương thức nhập của lớp Scanner là next() nextLine() để các bạn thấy được sự khác nhau của hai phương thức này.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class YourInformation {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// nhập tên sử dụng phương thức nextLine()
		System.out.println("Mời bạn nhập vào tên: ");
		String yourName = scanner.nextLine();
		System.out.println("Tên của bạn khi sử dụng phương thức nextLine là " + yourName);
		System.out.println("\n");
		
		// nhập địa chỉ sử dụng phương thức next()
		System.out.println("Mời bạn nhập vào địa chỉ: ");
		String yourAddress = scanner.next();
		System.out.println("Địa chỉ của bạn khi sử dụng phương thức next là " + yourAddress);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình trên như sau:

ketqua baitapnhaptenvadiachi PNG

Trong bài tập này tôi có sử dụng 2 phương thức là next() và nextInt() thì nhìn vào hình trên các bạn sẽ thấy sự khác nhau giữa next() và nextInt() như sau:

  • next(): Khi bạn nhập vào một chuỗi có 2 từ trở lên thì phương thức này sẽ trả về nội dung trước khoảng trắng của chuỗi mà bạn nhập vào.
  • nextLine(): Trả về nội dung của chuỗi mà bạn nhập vào.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP