TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.

Sử dụng Scanner nhập tên và địa chỉ của bạn từ bàn phím và sau đó hiển thị đó ra màn hình.

Lưu ý: Trong bài này tôi sẽ sử dụng hai phương thức nhập của lớp Scanner là next() nextLine() để các bạn thấy được sự khác nhau của hai phương thức này.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package baitap;

import java.util.Scanner;

public class YourInformation {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// nhập tên sử dụng phương thức nextLine()
		System.out.println("Mời bạn nhập vào tên: ");
		String yourName = scanner.nextLine();
		System.out.println("Tên của bạn khi sử dụng phương thức nextLine là " + yourName);
		System.out.println("\n");
		
		// nhập địa chỉ sử dụng phương thức next()
		System.out.println("Mời bạn nhập vào địa chỉ: ");
		String yourAddress = scanner.next();
		System.out.println("Địa chỉ của bạn khi sử dụng phương thức next là " + yourAddress);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình trên như sau:

ketqua baitapnhaptenvadiachi PNG

Trong bài tập này tôi có sử dụng 2 phương thức là next() và nextInt() thì nhìn vào hình trên các bạn sẽ thấy sự khác nhau giữa next() và nextInt() như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • next(): Khi bạn nhập vào một chuỗi có 2 từ trở lên thì phương thức này sẽ trả về nội dung trước khoảng trắng của chuỗi mà bạn nhập vào.
  • nextLine(): Trả về nội dung của chuỗi mà bạn nhập vào.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top