Home > Java > Java core > Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.

Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.

1 người đi xe máy trên quãng đường dài 40km mất 1 giờ, 40 phút và 12 giây. Hãy tính vận tốc của người đó (m/s), biết rằng trong suốt quãng đường vận tốc của người đó là không đổi. Kết quả làm tròn đến 3 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double vanToc;
	int quangDuong = 40;	// quãng đường đi dài 40km
	int gio = 1;
	int phut = 40;
	int giay = 12;
	DecimalFormat dcf = new DecimalFormat("#.###");
		
	// đổi thời gian sang giây
	int soGiay = gio * 60 * 60 + phut * 60 + giay;
		
	// đổi quãng đường đi từ km sang m
	int quangDuongMet = quangDuong * 1000;
		
	// tính vân tốc trung bình
	vanToc = (double) quangDuongMet / soGiay;
	System.out.println("Vận tốc của người đó = " + dcf.format(vanToc) + " m/s");
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tinh van toc PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Nhập vào tên của bạn và sau đó hiển thị ra màn hình sử dụng Scanner.
Java - Nhập vào thông tin của 1 sinh viên và hiển thị ra màn hình.
Java - Nhập vào 2 số bất kỳ và thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư và so sánh 2 số đó.
Java - Bài toán tính dân số.
Java - Tính vận tốc của 1 người đi xe máy, biết rằng vận tốc là không đổi trong suốt quãng đường.
Java - Viết chương trình đổi từ độ Celsius sang độ Fahrenheit
Java - Viết chương trình tính tổng các chữ số của 1 số nguyên bất kỳ.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP