GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo hai thành phần: một thành phần cha và một thành phần con bằng VueJS 2.

Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu và làm quen với cách tạo các thành phần trong VueJS. Bài tập này tập trung vào việc tạo ra hai thành phần - một thành phần cha và một thành phần con. Thành phần con sẽ nhận dữ liệu từ thành phần cha thông qua props, một trong những cách chuyển dữ liệu giữa các thành phần trong Vue.

Mình sẽ tạo hai file Vue components, một cho thành phần cha và một cho thành phần con. Sau đó, ta sẽ truyền dữ liệu từ thành phần cha vào thành phần con thông qua props và hiển thị nó. Bằng việc làm này, mình sẽ hiểu cách các thành phần Vue có thể tương tác với nhau và truyền dữ liệu giữa chúng một cách linh hoạt.

Hãy cùng nhau bắt đầu hành trình với VueJS, tìm hiểu và tạo ra những thành phần linh hoạt và tương tác một cách dễ dàng!

Tạo hai file Vue components bằng VueJS

ParentComponent.vue (Thành phần cha)

<template>
 <div>
  <h1>Thành phần cha</h1>
  <child-component :dataFromParent="dataToSend"></child-component>
 </div>
</template>

<script>
import ChildComponent from './ChildComponent.vue';

export default {
 components: {
  ChildComponent
 },
 data() {
  return {
   dataToSend: "Dữ liệu từ thành phần cha"
  };
 }
};
</script>

ChildComponent.vue (Thành phần con)

<template>
 <div>
  <p>{{ dataFromParent }}</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 props: ['dataFromParent']
};
</script>

File main.js để khởi động ứng dụng

main.js

import Vue from 'vue';
import ParentComponent from './ParentComponent.vue';

new Vue({
 render: h => h(ParentComponent),
}).$mount('#app');

Giải thích:

 • ParentComponent.vue: Đây là file chứa thành phần cha Vue, trong đó mình truyền dữ liệu từ thành phần cha sang thành phần con thông qua dataToSend.

 • ChildComponent.vue: Đây là file chứa thành phần con Vue, nhận dữ liệu từ thành phần cha thông qua props dataFromParent và hiển thị nó.

 • main.js: File này để khởi động ứng dụng Vue, tạo instance Vue và kết nối nó với một phần tử trong DOM.

 • index.html: File HTML chứa phần tải ứng dụng Vue, bao gồm cả file main.js.

Kết quả:

z5046977215751 af99fe66610fa8df4f72d17aa66183a6 jpg

Mình đã hoàn thành bài tập về việc tạo thành phần cha và thành phần con trong VueJS. Qua bài tập này, ta đã học cách tạo và tương tác giữa các thành phần Vue, truyền dữ liệu từ thành phần cha vào thành phần con thông qua props.

Việc này không chỉ giúp mìnhhiểu rõ cách làm việc với props trong Vue, mà còn mở ra cánh cửa cho việc xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn, chia nhỏ chúng thành các thành phần nhỏ hơn để dễ quản lý và tái sử dụng.

Nếu bạn muốn triển khai các tính năng phức tạp hơn hoặc tương tác giữa các thành phần theo cách đa dạng hơn, VueJS cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để phát triển.

Hãy tiếp tục tìm hiểu và áp dụng kiến thức đã học vào các dự án thực tế. Việc thực hành sẽ giúp bạn làm chủ được VueJS và tạo ra các ứng dụng phong phú hơn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top