GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một thành phần Vue để hiển thị một form và xử lý dữ liệu được nhập vào form bằng VueJS 2.

Trong VueJS 2, việc tạo và sử dụng các thành phần (Components) là một cách mạnh mẽ để tách biệt và tái sử dụng các phần của ứng dụng. Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo một thành phần Vue đơn giản để hiển thị và xử lý dữ liệu từ một form. Điều này sẽ giúp mình nắm vững cách sử dụng Components trong VueJS 2 để tương tác với người dùng và quản lý dữ liệu từ form một cách hiệu quả.

Tạo cấu trúc thư mục và các file

z5054624364297 9b22a24f5d807860de50344e996d8b30 jpg

Dưới đây là cách bạn có thể tạo một thành phần Vue để hiển thị một form và xử lý dữ liệu được nhập vào form trong VueJS 2. Bài tập này sẽ bao gồm file index.htmlmain.js.

File index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Vue Form Component</title>
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css" />
  <!-- Link Vue.js -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.14/dist/vue.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="app">
   <form-component></form-component>
  </div>

  <script src="main.js"></script>
 </body>
</html>

File styles.css

<style>
 /* CSS cho form */
 .form-container {
  max-width: 400px;
  margin: 0 auto;
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
  background-color: #f9f9f9;
 }

 .form-container h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 20px;
  color: #333;
 }

 label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  color: #444;
 }

 input[type="text"],
 input[type="email"],
 input[type="password"],
 button {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
  font-size: 16px;
 }

 button {
  background-color: #4caf50;
  color: white;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease;
 }

 button:hover {
  background-color: #45a049;
 }
</style>

File main.js

// Khởi tạo một component Vue
Vue.component('form-component', {
 data() {
  return {
   formData: {
    username: '',
    email: '',
    password: ''
   }
  };
 },
 methods: {
  handleSubmit() {
   // Xử lý dữ liệu khi form được submit
   console.log('Form Data:', this.formData);
   // Thêm logic xử lý dữ liệu ở đây (gửi dữ liệu đi, xử lý trong Vue, v.v.)
  }
 },
 template: `
  <div>
   <h2>Registration Form</h2>
   <form @submit.prevent="handleSubmit">
    <label for="username">Username:</label>
    <input type="text" id="username" v-model="formData.username" required><br><br>
    
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" v-model="formData.email" required><br><br>
    
    <label for="password">Password:</label>
    <input type="password" id="password" v-model="formData.password" required><br><br>
    
    <button type="submit">Submit</button>
   </form>
  </div>
 `
});

// Khởi tạo Vue instance
new Vue({
 el: '#app'
});

Trong ví dụ này, mình đã tạo một thành phần Vue có tên là form-component. Form này có ba trường dữ liệu: username, email và password. Khi form được submit, chúng ta gọi phương thức handleSubmit để xử lý dữ liệu đã nhập từ form.

File index.html chứa HTML cơ bản với một div có id là app để render thành phần Vue, và file main.js chứa logic của component và khởi tạo Vue instance.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang chạy mã này trong môi trường hỗ trợ VueJS 2 (có thể sử dụng server hoặc trình duyệt có hỗ trợ).

z5054630101457 43bab7546459b9b1acb6202204b21804 jpg

Tạo và sử dụng Components không chỉ giúp chia nhỏ ứng dụng thành các phần nhỏ hơn, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng và bảo trì mã nguồn. Việc tách biệt các thành phần cũng giúp tăng tính mô đun và dễ dàng quản lý các phần khác nhau của ứng dụng.

Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng Components cũng như các tính năng mạnh mẽ khác của VueJS 2. Việc áp dụng những kiến thức này vào các dự án thực tế sẽ giúp chúng ta xây dựng và phát triển ứng dụng web một cách linh hoạt và hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top