GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một thành phần Vue đơn giản để hiển thị một đoạn văn bản bằng VueJS 2.

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một thành phần Vue đơn giản nhằm hiển thị một đoạn văn bản. Mình sẽ bắt đầu từ cấu trúc cơ bản của một ứng dụng Vue, tạo một thành phần Vue đơn giản và hiển thị một đoạn văn bản bằng cách sử dụng các chức năng cơ bản của VueJS 2.

Mình sẽ tạo các file như SimpleTextComponent.vue, App.vue, và main.js để xây dựng ứng dụng Vue của mình. Tiếp theo, mình sẽ đi sâu vào cách trình bày văn bản, cả những công thức đơn giản của Vue như data, template, và components.

Hãy cùng nhau tìm hiểu và bắt đầu hành trình với VueJS 2 qua bài tập này!

Tạo một file Vue component với VueJS 2

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Vue App</title>
 <!-- Include VueJS -->
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app"></div>

 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Tạo một file mới có tên SimpleTextComponent.vue. Đây sẽ là thành phần Vue của mình.

SimpleTextComponent.vue

<template>
 <div>
  <p>{{ text }}</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   text: "Đây là một đoạn văn bản đơn giản trong VueJS!"
  };
 }
};
</script>

<style scoped>
/* CSS cụ thể cho thành phần này */
div {
 background-color: #f7f7f7;
 padding: 20px;
 border-radius: 5px;
}

p {
 color: #333;
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
}
</style>

Sử dụng component trong một file Vue 2 khác

Tạo một file Vue mới để sử dụng thành phần vừa tạo.

App.vue hoặc file Vue khác

<template>
 <div class="app-container">
  <h1 class="app-title">Ứng dụng VueJS đơn giản</h1>
  <simple-text-component></simple-text-component>
 </div>
</template>

<script>
import SimpleTextComponent from './SimpleTextComponent.vue';

export default {
 components: {
  SimpleTextComponent
 }
};
</script>

<style>
/* CSS toàn cục cho ứng dụng */
body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 margin: 0;
 padding: 0;
 background-color: #f2f2f2;
}

.app-container {
 max-width: 800px;
 margin: 0 auto;
 padding: 20px;
 background-color: #fff;
 border-radius: 5px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.app-title {
 color: #333;
 text-align: center;
 margin-bottom: 20px;
}
</style>

File main.js để khởi động ứng dụng bằng VueJS 2

main.js

import Vue from 'vue';
import App from './App.vue'; // Thay đổi đường dẫn nếu tên file Vue khác

new Vue({
 render: h => h(App),
}).$mount('#app');

Trong file main.js, mình import Vue từ thư viện Vue, sau đó import component chính (ví dụ: App.vue) và tạo một instance Vue mới, truyền component chính vào phần render, và gắn nó vào một phần tử có id là app trong HTML. Điều này sẽ khởi chạy ứng dụng Vue của bạn.

Giải thích:

 • SimpleTextComponent.vue: Đây là file chứa định nghĩa cho thành phần Vue SimpleTextComponent, bao gồm template (phần hiển thị HTML), script (logic của component), và có thể có phần CSS dành riêng cho component này (nếu được kích hoạt scoped).

 • App.vue hoặc file Vue khác: Đây là file chứa ứng dụng Vue chính. Trong đó,mình import SimpleTextComponent.vue và sử dụng nó trong template của ứng dụng.

 • main.js: Đây là file để khởi động ứng dụng Vue, tạo instance Vue và kết nối nó với một phần tử trong DOM.

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và cấu hình môi trường phát triển VueJS trước khi sử dụng các tệp và mã này.

z5046625876577 080e44526fb0bfd0de4da94a24034198 jpg

Thông qua bài tập này, mình đã hiểu cách tạo một thành phần Vue, sử dụng data để lưu trữ dữ liệu và template để hiển thị nội dung. Điều này chỉ là bước đầu tiên trong hành trình khám phá VueJS.

Hãy tiếp tục trải nghiệm và học hỏi, nắm vững những khái niệm cơ bản này để có thể xây dựng các ứng dụng phong phú và tạo ra những trải nghiệm người dùng tuyệt vời hơn với VueJS.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top