GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một thành phần sử dụng một thư viện ngoài như Vuex hoặc Vue Router trong VueJS 2.

Ở trong phạm vi ứng dụng web, việc định tuyến và hiển thị nội dung dựa trên các đường dẫn khác nhau là một phần quan trọng. Trong VueJS 2, Vue Router là một thư viện mạnh mẽ giúp mình quản lý việc định tuyến trong ứng dụng Vue một cách dễ dàng và linh hoạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng Vue Router để tạo ra các route và hiển thị nội dung tương ứng.

Mình sẽ bắt đầu bằng cách cài đặt Vue Router, sau đó tạo các route và xem cách chúng có thể hiển thị các thành phần Vue khác nhau tùy thuộc vào các đường dẫn khác nhau. Cùng nhau khám phá cách thức Vue Router hoạt động và cách tích hợp nó vào ứng dụng VueJS của bạn.

Tạo cấu trúc các file cần thiết

z5050699793626 ea47bf6cdefd2a8ee0d4099ccf5dde0b jpg

Để thực hiện bài tập này, mình sẽ sử dụng Vue Router trong một ứng dụng VueJS.

Bước cài đặt gói vue-router:

# Sử dụng npm
npm install vue-router

# Hoặc sử dụng yarn
yarn add vue-router

main.js

Đây là file chính của ứng dụng Vue. Mình import Vue và VueRouter để sử dụng. VueRouter cho phép mình tạo các route trong ứng dụng. Mình định nghĩa các route bằng các đường dẫn và các component tương ứng cho mỗi route (ở đây là Home và About). Mỗi route sẽ render một component tương ứng tại vị trí <router-view> trong App.vue.

import Vue from 'vue';
import App from './App.vue';
import VueRouter from 'vue-router';
import Home from './components/Home.vue';
import About from './components/About.vue';

Vue.use(VueRouter);

const routes = [
 { path: '/', component: Home },
 { path: '/about', component: About }
];

const router = new VueRouter({
 routes
});

new Vue({
 router,
 render: h => h(App)
}).$mount('#app');

App.vue

Đây là component gốc của ứng dụng. Trong trường hợp này, nó chỉ đơn giản render ra <router-view>. Khi bạn điều hướng đến các route khác nhau, nội dung của component tương ứng sẽ được render tại vị trí này.

<template>
 <div id="app">
  <router-view></router-view>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'App'
};
</script>

<style>
#app {
 font-family: Arial, sans-serif;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 100vh;
 background-color: #f0f0f0;
}
</style>

Home.vue và About.vue

Đây là hai component đơn giản chỉ chứa nội dung hiển thị cho trang chủ và trang giới thiệu của ứng dụng.

Home.vue:

<template>
 <div>
  <h1>Trang chủ</h1>
  <p>Đây là trang chủ của ứng dụng.</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'Home'
};
</script>

<style>
h1 {
 font-size: 2rem;
 color: #333;
 margin-bottom: 1rem;
}

p {
 font-size: 1.2rem;
 color: #555;
}
</style>

About.vue:

<template>
 <div>
  <h1>Giới thiệu</h1>
  <p>Đây là trang giới thiệu về ứng dụng.</p>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 name: 'About'
};
</script>

<style>
h1 {
 font-size: 2rem;
 color: #444;
 margin-bottom: 1rem;
}

p {
 font-size: 1.2rem;
 color: #666;
}
</style>

index.html

File HTML cơ bản, chứa một div với id là app để mount ứng dụng Vue. Ngoài ra, mình import Vue Router và file main.js để khởi chạy ứng dụng.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Vue Router trong VueJS 2</title>
 <!-- Include VueJS -->
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="app"></div>

 <script src="https://unpkg.com/vue-router/dist/vue-router.js"></script>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Trong ví dụ này, mình đã cài đặt và sử dụng Vue Router để tạo các route cho trang chủ và trang giới thiệu. Khi bạn truy cập vào các đường dẫn '/' và '/about', nội dung của các thành phần tương ứng (Home và About) sẽ được hiển thị.

Cách sử dụng Vue Router đã mở ra một cánh cửa mới cho việc quản lý định tuyến trong ứng dụng VueJS. Việc này cho phép mình tạo ra các trang, điều hướng giữa chúng và hiển thị nội dung tương ứng một cách linh hoạt và dễ dàng hơn.

Qua bài viết này, mình đã tìm hiểu cách cài đặt và sử dụng Vue Router để tạo các route và hiển thị các thành phần Vue tương ứng với từng route. Điều này mở ra cơ hội cho việc xây dựng ứng dụng phức tạp hơn với nhiều trang và tính năng đa dạng.

Hy vọng rằng thông qua hướng dẫn này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách tích hợp Vue Router vào dự án của mình và sẽ áp dụng thành công vào các ứng dụng VueJS của riêng bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top