GIỚI THIỆU
CĂN BẢN
NÂNG CAO
VUEJS 2X CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một thành phần sử dụng slots để chứa nội dung mà người dùng có thể truyền vào từ bên ngoài bằng VueJS 2.

Bài tập này sẽ tập trung vào việc tạo một thành phần Vue sử dụng slots để chứa nội dung có thể được truyền từ bên ngoài. Mình sẽ tạo một thành phần với một hoặc nhiều slots, mở ra khả năng cho người dùng truyền nội dung vào các slots này.

Mình sẽ tạo một thành phần Vue đơn giản, định nghĩa các slots và sau đó truyền nội dung vào các slots này từ bên ngoài. Qua việc này, mình sẽ thấy cách slots có thể giúp ta xây dựng các thành phần linh hoạt và tái sử dụng trong VueJS.

Hãy bắt đầu tìm hiểu khả năng mạnh mẽ của slots trong VueJS 2 và cách chúng có thể tạo ra những thành phần linh hoạt, dễ dàng tương tác với dữ liệu từ bên ngoài!

Tạo một file Vue component trong VueJS 2

SlotComponent.vue

<template>
 <div>
  <h1>Component sử dụng Slots</h1>
  <div class="slot-container">
   <p>Nội dung được truyền vào slots của component</p>
   <ul>
    <!-- Sử dụng v-for để hiển thị các items -->
    <li v-for="item in items" :key="item">{{ item }}</li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</template>

<script>
export default {
 data() {
  return {
   items: ["Item 1", "Item 2", "Item 3"],
  };
 },
};
</script>

<style>
/* CSS cho component (nếu cần) */
.slot-container {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 20px;
 margin-top: 20px;
}
</style>

File main.js để khởi động ứng dụng

main.js

import Vue from 'vue';
import SlotComponent from './SlotComponent.vue';

new Vue({
 render: h => h(SlotComponent),
}).$mount('#app');

File index.html để hiển thị ứng dụng Vue 2

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Component sử dụng Slots trong VueJS</title>
  <!-- Include VueJS -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="app">
   <!-- Sử dụng component và truyền nội dung vào slots -->
   <slot-component>
    <!-- Sử dụng đối tượng data của Vue để truyền dữ liệu vào slots -->
    <template v-slot>
     <p>Nội dung được truyền vào slots của component</p>
     <ul>
      <!-- Sử dụng v-for để hiển thị các items -->
      <li v-for="item in items" :key="item">{{ item }}</li>
     </ul>
    </template>
   </slot-component>
  </div>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
  <script>
   new Vue({
    el: "#app",
    components: {
     // Khai báo component bạn đã tạo
     "slot-component": {
      template: `<div>
            <h1>Component sử dụng Slots</h1>
            <div class="slot-container">
             <slot></slot>
            </div>
           </div>`,
     },
    },
    data() {
     return {
      items: ["Item 1", "Item 2", "Item 3"],
     };
    },
   });
  </script>
 </body>
</html>

Giải thích:

 • SlotComponent.vue: Đây là file chứa component Vue, trong đó mình định nghĩa một hoặc nhiều slots bằng cách sử dụng thẻ <slot></slot> để chứa nội dung được truyền vào từ bên ngoài.

 • main.js: File này để khởi động ứng dụng Vue, tạo instance Vue và kết nối nó với một phần tử trong DOM.

 • index.html: File HTML chứa phần tải ứng dụng Vue, bao gồm cả file main.js. Trong phần đó, mình sử dụng <slot-component> và truyền nội dung vào slots của component.

Đây là cách đơn giản nhất để tạo và sử dụng slots trong VueJS 2. Bạn có thể mở rộng chức năng này bằng cách sử dụng các slots với tên, slots mặc định và các kỹ thuật khác mà VueJS cung cấp.

z5046994497873 633c11e3cb82e531d8d1d3d41e042a08 jpg

Qua việc tạo ra các slots trong thành phần Vue, mình có khả năng truyền nội dung hoặc dữ liệu từ bên ngoài vào thành phần một cách linh hoạt và dễ dàng.

Slots không chỉ mở ra cánh cửa cho việc truyền dữ liệu, mà còn giúp mình xây dựng các thành phần linh hoạt, có thể tái sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Khả năng linh hoạt và đa dạng của slots giúp mình xây dựng các ứng dụng VueJS 2 một cách hiệu quả và dễ dàng mở rộng.

Hãy tiếp tục tìm hiểu và áp dụng kiến thức đã học vào các dự án thực tế. Thực hành sẽ giúp bạn làm chủ được slots và tận dụng được tất cả tiềm năng mà chúng mang lại trong phát triển ứng dụng VueJS 2.

Cảm ơn bạn đã tham gia hành trình tìm hiểu slots trong VueJS cùng mình. Hãy tiếp tục học hỏi và phát triển kỹ năng của mình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Sử dụng Axios hoặc Fetch API trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Two-way binding trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Xử lý sự kiện trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Bài tập VueJS 2: Binding dữ liệu trong VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Sử dụng directives (v-bind, v-model) để hiển thị và cập nhật dữ liệu bằng VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

Tạo nút và xử lý sự kiện khi nút được nhấn trong VueJS 2

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

VueJS 2 Components: Tạo và quản lý ToDo List đơn giản

Các quy tắc trong VueJS 2

Các quy tắc trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tạo component và binding data trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Tìm hiểu Scoped CSS trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng forceUpdate trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

Sử dụng v-for trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

10 best practices trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Các tạo Custom Directives trong VueJS 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng V-for và V-if trong VueJs 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Sử dụng methods trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Khác nhau giữa slot và scoped slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Tìm hiểu Slots trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Xử lý Custom Events trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Ref và Reactive trong VueJS 2

Top