C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2

Kết quả của chương trình sau là gì?

#include <stdio.h> 
#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
  if (int a = 8) 
    std::cout << "Doan code ben trong if se duoc thuc thi"; 
  else
    std::cout << "Doan code ben trong else se duoc thuc thi"; 
  return 0; 
}

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Kết quả: Đoạn code bên trong if sẽ được thực thi

Giải thích:

Câu lệnh if-else trong C++ thực thi đoạn code bên trong if nếu điều kiện đúng, ngược lại sẽ thực thi đoạn code bên trong else.

Vì a được gán là trị là 8. Trong C++, một số khác 0 là true. Vì vậy đoạn code bên trong if sẽ được thực thi.

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP