C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

Viết một chương trình kiểm tra một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải là ký tự alphabet hay không

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập ký tự từ bàn phím, ta gọi đó là x
 • X được gọi là ký tự alphabet khi x là một trong các ký tự nằm ở giữa ký tự 'a' đến 'z' hoặc 'A' đến 'Z'

Chúng ta cùng giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char kyTu;
  cout << "Ky Tu: ";
  cin >> kyTu;
  
  if((kyTu >= 'a' && kyTu <= 'z') || (kyTu >= 'A' && kyTu <= 'Z')) {
    cout << kyTu << " la ky tu ALPHABET";
  } else {
    cout << kyTu << " khong phai la ky tu ALPHABET";
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập ký tự là y:

Khi nhập ký tự là 5:

Khi nhập ký tự là D:

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể sử dụng các giá trị ASCII để kiểm tra bảng chữ cái. Giá trị ASCII của a = 97, z = 122, A = 65 và Z = 90.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách kiểm tra giá trị ASCII như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  char kyTu;
  cout << "Ky Tu: ";
  cin >> kyTu;
  
  if((kyTu >= 97 && kyTu <= 122) || (kyTu >= 65 && kyTu <= 90)) {
    cout << kyTu << " la ky tu ALPHABET";
  } else {
    cout << kyTu << " khong phai la ky tu ALPHABET";
  }

  return 0;
}

Nguồn: freetuts.net