Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không

Viết một chương trình kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải làm năm nhuận không

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Một năm được gọi là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc năm đó cũng có thể là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 400

Cách giải chương trình trên như sau:

Quảng cáo

 • Nhập năm từ bàn phím, ta gọi biến năm đó là nam
 • Kiểm tra điều kiện để thõa năm nhuận đó là nam chia het cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc nam chia hết cho 400

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int nam;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  if(((nam % 4 == 0) && (nam % 100 != 0)) || (nam % 400 == 0)) {
    cout << "Nam " << nam << " la nam nhuan" << endl;
  } else {
    cout << "Nam " << nam << " khong phai la nam nhuan" << endl;
  }

  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

Khi nhập năm là 2019:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ex if 1 JPG

Quảng cáo

Khi nhập năm là 2012:

ex if 2 JPG

Quảng cáo

8. Bài tập if else C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top