Home > C / C++ > Học C++ căn bản và nâng cao > C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không

C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không

Viết một chương trình kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải làm năm nhuận không

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Một năm được gọi là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc năm đó cũng có thể là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 400

Cách giải chương trình trên như sau:

 • Nhập năm từ bàn phím, ta gọi biến năm đó là nam
 • Kiểm tra điều kiện để thõa năm nhuận đó là nam chia het cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc nam chia hết cho 400

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int nam;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  if(((nam % 4 == 0) && (nam % 100 != 0)) || (nam % 400 == 0)) {
    cout << "Nam " << nam << " la nam nhuan" << endl;
  } else {
    cout << "Nam " << nam << " khong phai la nam nhuan" << endl;
  }

  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

Khi nhập năm là 2019:

ex if 1 JPG

Khi nhập năm là 2012:

ex if 2 JPG

Nguồn: freetuts.net

8. Bài tập if else C++
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 1
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2
C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
C++ - Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0
C++ - Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.
C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số
C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không
C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP