STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không

Viết một chương trình kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải làm năm nhuận không

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Một năm được gọi là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, hoặc năm đó cũng có thể là năm nhuận khi năm đó chia hết cho 400

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải chương trình trên như sau:

 • Nhập năm từ bàn phím, ta gọi biến năm đó là nam
 • Kiểm tra điều kiện để thõa năm nhuận đó là nam chia het cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc nam chia hết cho 400

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int nam;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  if(((nam % 4 == 0) && (nam % 100 != 0)) || (nam % 400 == 0)) {
    cout << "Nam " << nam << " la nam nhuan" << endl;
  } else {
    cout << "Nam " << nam << " khong phai la nam nhuan" << endl;
  }

  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập năm là 2019:

ex if 1 JPG

Khi nhập năm là 2012:

ex if 2 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top