C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Viết chương trình giải phương trình bậc một ax + b = 0 (với a, b là 2 số nguyên nhập từ bàn phím).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Phương trình tuyến tính (hay còn gọi là phương trình bậc một hay phương trình bậc nhất) là một phương trình đại số có dạng: f(x) = ax + b = 0. Trong đó:

 • b là một hằng số (hay hệ số bậc 0).
 • a là hệ số bậc một.

Tìm nghiệm của phương trình bậc một như sau:

 • x = -b/a (Nếu a khác 0)
 • Vô số nghiệm nếu a = 0 và b = 0
 • Vô nghiệm nếu a = 0 và b khác 0.

Giải phương trình bậc một bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a;
  int b;
  double nghiem;
  cout << "Nhap a = ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap b = ";
  cin >> b;
  if(a == 0) {
    if (b == 0) {
      cout << "Phuong trinh vo so nghiem" << endl;
    } else {
      cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
    }
  } else {
    nghiem = (double)-b/a;
    cout << "Phuong trinh co nghiem la: " << nghiem << endl;
  }
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi chương trình trên:

Khi nhập vào a = 2 và b = 3:

ex if 1 JPG

Khi nhập vào a = 0 và b = 0:

ex if 2 JPG

Khi nhập vào a = 0 và b = 4:

ex if 3 JPG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP