STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Viết chương trình giải phương trình bậc một ax + b = 0 (với a, b là 2 số nguyên nhập từ bàn phím).

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Phương trình tuyến tính (hay còn gọi là phương trình bậc một hay phương trình bậc nhất) là một phương trình đại số có dạng: f(x) = ax + b = 0. Trong đó:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • b là một hằng số (hay hệ số bậc 0).
 • a là hệ số bậc một.

Tìm nghiệm của phương trình bậc một như sau:

 • x = -b/a (Nếu a khác 0)
 • Vô số nghiệm nếu a = 0 và b = 0
 • Vô nghiệm nếu a = 0 và b khác 0.

Giải phương trình bậc một bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int a;
  int b;
  double nghiem;
  cout << "Nhap a = ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap b = ";
  cin >> b;
  if(a == 0) {
    if (b == 0) {
      cout << "Phuong trinh vo so nghiem" << endl;
    } else {
      cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
    }
  } else {
    nghiem = (double)-b/a;
    cout << "Phuong trinh co nghiem la: " << nghiem << endl;
  }
  return 0;
}

Kết quả sau khi thực thi chương trình trên:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập vào a = 2 và b = 3:

ex if 1 JPG

Khi nhập vào a = 0 và b = 0:

ex if 2 JPG

Khi nhập vào a = 0 và b = 4:

ex if 3 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top