Home > C / C++ > Học C++ > C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím

C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím

Viết chương trình in ra thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

Dựa vào thực tế một thế kỷ là 100 năm, vì vậy chúng ta lấy năm chia cho 100

 • Nếu chia hết thì thế kỷ chính là số thương của phép chia
 • Nếu không chia hết thì thế kỷ chính là số thương cộng thêm 1

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int nam; 
  int theKy;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  if(nam % 100 == 0) {
    theKy = nam/100;
  } else {
    theKy = nam/100 + 1;
  }
  cout << "The ky: " << theKy << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập năm là 100:

ex if 1 JPG

Khi nhập năm là 105:

ex if 2 JPG

Khi nhập năm là 2019:

ex if 3 JPG

Ngoài ra, chúng ta có thể giải bài toán trên mà không cần dùng đế cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int nam; 
  int theKy;
  cout << "Nam: ";
  cin >> nam;
  theKy = (nam + 99)/100;
  cout << "The ky: " << theKy << endl;
  return 0;
}

Nguồn: freetuts.net

8. Bài tập if else C++
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 1
C++ - Câu hỏi trắc nghiệm lệnh if else 2
C++ - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
C++ - Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0
C++ - Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.
C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số
C++ - In ra màn hình thế kỷ dựa vào năm được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím
C++ - Kiểm tra một năm bất kỳ được nhập từ bàn phím có phải năm nhuận không
C++ - Kiểm tra một ký tự có phải là Alphabet hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP