Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.

Tìm số lớn nhất trong 3 số được nhập từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Cách giải bài toán này đơn giản như sau:

 • Lấy một biến tạm giữ giá trị lớn nhất, ta gọi đó là max
 • Gán giá trị số đầu tiên cho max, bây giờ max là số đầu tiên
 • So sánh max với số thứ 2, nếu số thứ 2 lớn hơn max, gán giá trị max bằng số thứ 2
 • So sánh max với số thứ 3, nếu số thứ 3 lớn hơn max, gán giá trị max bằng số thứ 3

Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc điều khiển if else trong C++ để giải quyết bài toán trên như sau:

Quảng cáo

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int a, b, c, max;
  cout << "Nhap a = ";
  cin >> a;
  cout << "Nhap b = ";
  cin >> b;
  cout << "Nhap c = ";
  cin >> c;
  max = a;
  if(max < b) {
    max = b;
  }
  if(max < c) {
    max=c; 
  }
  cout << "So lon nhat trong 3 so " << a << ", " << b << ", " << c << " la: " << max;
  return 0;
} 

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập a = 5, b = 3 và c = 7:

ex if 1 JPG

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khi nhập a = 1, b = 5, và c = 2:

Quảng cáo

ex if 2 JPG

Khi nhập a = 6, b = 3, và c = 2:

ex if 3 JPG

Quảng cáo

8. Bài tập if else C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top