STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số

Viết một chương trình đánh giá xếp hạng học sinh dựa vào các điểm (điểm kiểm tra miệng (ktm), điểm kiểm tra 15 phút (kt15), điểm kiểm tra 1 tiếng (kt60), điểm kiểm tra cuối kỳ (ktck)). Công thức tính xếp hạng học sinh như sau:

DTB = (ktm + kt15 + kt60*2 + ktck*2)/6.

 • Nếu DTB  lớn hơn hoặc bằng 9, xếp loại giỏi
 • Nếu DTB  nhỏ hơn 9 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại khá
 • Nếu DTB nhỏ hơn 7 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại trung bình
 • Nếu DTB nhỏ hơn 5 xếp loại yếu

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập 4 số từ bàn phím cho 4 giá trị đó là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiếng, kiểm tra cuối kỳ
 • Gán giá trị cho biến giữ giá trị điểm trung bình, được tính theo công thức của bài toán
 • Dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ kiểm tra từng điều kiện như yêu cầu của bài toán trên để xếp hạng học sinh 

Chương trình dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ để giải quyết bài toán trên như sau:

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float dm; 
  float d15; 
  float d60; 
  float df;
  float avg; 
  cout << "Nhap diem kiem tra mieng: ";
  cin >> dm;
  cout << "Nhap diem kiem tra 15 phut: ";
  cin >> d15; 
  cout << "Nhap diem kiem tra 1 tieng: ";
  cin >> d60;
  cout << "Nhap diem kiem tra cuoi ky: ";
  cin >> df;
  avg = (dm + d15 + d60*2 + df*2)/6; 
    
  if(avg >= 9) {
    cout << "Gioi"; 
  } else if((avg >= 7) && (avg < 90)) {
    cout << "Kha";
  } else if((avg >= 5) && (avg < 7)) {
    cout << "Trung Binh"; 
  } else if(avg < 5) {
    cout << "Yeu";
  } else {
    cout << "Diem khong hop le"; 
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

ex if 1 JPG

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top