hoc c plus plus gif Học C++

Quảng cáo

C++ - Đánh giá hạng học sinh dựa vào điểm số

Viết một chương trình đánh giá xếp hạng học sinh dựa vào các điểm (điểm kiểm tra miệng (ktm), điểm kiểm tra 15 phút (kt15), điểm kiểm tra 1 tiếng (kt60), điểm kiểm tra cuối kỳ (ktck)). Công thức tính xếp hạng học sinh như sau:

DTB = (ktm + kt15 + kt60*2 + ktck*2)/6.

 • Nếu DTB  lớn hơn hoặc bằng 9, xếp loại giỏi
 • Nếu DTB  nhỏ hơn 9 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại khá
 • Nếu DTB nhỏ hơn 7 và lớn hơn hoặc bằng 7, xếp loại trung bình
 • Nếu DTB nhỏ hơn 5 xếp loại yếu

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Nhập 4 số từ bàn phím cho 4 giá trị đó là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiếng, kiểm tra cuối kỳ
 • Gán giá trị cho biến giữ giá trị điểm trung bình, được tính theo công thức của bài toán
 • Dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ kiểm tra từng điều kiện như yêu cầu của bài toán trên để xếp hạng học sinh 

Chương trình dùng cấu trúc điều khiển if else trong C++ để giải quyết bài toán trên như sau:

Quảng cáo

#include <iostream> 
#include<iomanip> 
 
using namespace std; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  float dm; 
  float d15; 
  float d60; 
  float df;
  float avg; 
  cout << "Nhap diem kiem tra mieng: ";
  cin >> dm;
  cout << "Nhap diem kiem tra 15 phut: ";
  cin >> d15; 
  cout << "Nhap diem kiem tra 1 tieng: ";
  cin >> d60;
  cout << "Nhap diem kiem tra cuoi ky: ";
  cin >> df;
  avg = (dm + d15 + d60*2 + df*2)/6; 
    
  if(avg >= 9) {
    cout << "Gioi"; 
  } else if((avg >= 7) && (avg < 90)) {
    cout << "Kha";
  } else if((avg >= 5) && (avg < 7)) {
    cout << "Trung Binh"; 
  } else if(avg < 5) {
    cout << "Yeu";
  } else {
    cout << "Diem khong hop le"; 
  }
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên như sau:

ex if 1 JPG

Quảng cáo

8. Bài tập if else C++

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top