C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Tam giác được coi là hợp lệ khi tổng 3 góc của chúng bằng 180và không có góc nào bằng 0.

Cách giải chương trình trên như sau:

 • Nhập 3 góc của tam giác từ bàn phím lần lượt là g1, g2, g3
 • Tính tổng của 3 góc: sum = g1+ g2 + g3
 • Kiểm tra điều kiện tam giác hợp lệ đã nêu ở trên thì sum = 180o và g1 != 0, g2 != 0 và g3 != 0

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int g1, g2, g3, sum;

  cout << "Goc 1: ";
  cin >> g1;
  cout << "Goc 2: ";
  cin >> g2;
  cout << "Goc 3: ";
  cin >> g3;
  
  sum = g1 + g2 + g3; 

  if(g1 != 0 && g2 != 0 && g3 != 0 && sum == 180) {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la hop le";
  } else {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la khong hop le";
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập g1 = 0, g2 = 369, và g3 = 2:

Khi nhập g1 = 60, g2 = 60, và g3 = 60:

Khi nhập g1 = 20, g2 = 120, và g3 = 40:

Nguồn: freetuts.net