STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình kiểm tra tam giác có hợp lệ không dựa vào 3 góc được nhập từ bàn phím

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Tam giác được coi là hợp lệ khi tổng 3 góc của chúng bằng 180và không có góc nào bằng 0.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách giải chương trình trên như sau:

 • Nhập 3 góc của tam giác từ bàn phím lần lượt là g1, g2, g3
 • Tính tổng của 3 góc: sum = g1+ g2 + g3
 • Kiểm tra điều kiện tam giác hợp lệ đã nêu ở trên thì sum = 180o và g1 != 0, g2 != 0 và g3 != 0

Chúng ta cùng giải chương trình trên bằng cấu trúc điều khiển if else trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std; 

int main()
{
  int g1, g2, g3, sum;

  cout << "Goc 1: ";
  cin >> g1;
  cout << "Goc 2: ";
  cin >> g2;
  cout << "Goc 3: ";
  cin >> g3;
  
  sum = g1 + g2 + g3; 

  if(g1 != 0 && g2 != 0 && g3 != 0 && sum == 180) {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la hop le";
  } else {
    cout << "Tam giac co 3 goc lan luot la " << g1 << ", " << g2 << ", " << g3 << " la khong hop le";
  }

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi nhập g1 = 0, g2 = 369, và g3 = 2:

ex if 1 JPG

Khi nhập g1 = 60, g2 = 60, và g3 = 60:

ex if 2 JPG

Khi nhập g1 = 20, g2 = 120, và g3 = 40:

ex if 3 JPG

8. Bài tập if else C++

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top