TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím. Sau đó đếm và in ra số khoảng trắng có trong chuỗi đó.

Hướng dẫn: Sử dụng hàm Character.isSpace(char kyTu); để kiểm tra ký tự đó có phải là khoảng trắng không. 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng hàm vòng lặp for để duyệt từ đầu đến cuối chuỗi và trong thân của vòng lặp này, chúng ta sẽ dùng hàm kyTu = chuoi.charAt(i); để lấy ký tự tại vị trí i gán cho biến kyTu của chương trình và sau đó hàm Character.isSpace(kyTu); sẽ kiểm tra biến kyTu đó có phải là khoảng trắng hay không. Nếu biến kyTu đó là khoảng trắng thì sẽ tăng biến đếm count (là biến lưu trữ số khoảng trắng có trong chuỗi) lên 1, sau khi duyệt đến cuỗi chuỗi thì sẽ hiển thị giá trị của biến count ra màn hình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào một chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		// kiểm tra ký tự tại vị trí i có phải khoảng trắng không
		if (Character.isSpace(kyTu)) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số khoảng trắng có trong chuỗi " + chuoi 
		+ " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua kytudemkhoangtrang PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top