Home > Java > Java core > Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.

Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím. Sau đó đếm và in ra số khoảng trắng có trong chuỗi đó.

Hướng dẫn: Sử dụng hàm Character.isSpace(char kyTu); để kiểm tra ký tự đó có phải là khoảng trắng không. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng hàm vòng lặp for để duyệt từ đầu đến cuối chuỗi và trong thân của vòng lặp này, chúng ta sẽ dùng hàm kyTu = chuoi.charAt(i); để lấy ký tự tại vị trí i gán cho biến kyTu của chương trình và sau đó hàm Character.isSpace(kyTu); sẽ kiểm tra biến kyTu đó có phải là khoảng trắng hay không. Nếu biến kyTu đó là khoảng trắng thì sẽ tăng biến đếm count (là biến lưu trữ số khoảng trắng có trong chuỗi) lên 1, sau khi duyệt đến cuỗi chuỗi thì sẽ hiển thị giá trị của biến count ra màn hình.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào một chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		// kiểm tra ký tự tại vị trí i có phải khoảng trắng không
		if (Character.isSpace(kyTu)) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số khoảng trắng có trong chuỗi " + chuoi 
		+ " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua kytudemkhoangtrang PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.
Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.
Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.
Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.
Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP