Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím. Sau đó đếm và in ra số khoảng trắng có trong chuỗi đó.

Hướng dẫn: Sử dụng hàm Character.isSpace(char kyTu); để kiểm tra ký tự đó có phải là khoảng trắng không. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài này, chúng ta sẽ dùng hàm vòng lặp for để duyệt từ đầu đến cuối chuỗi và trong thân của vòng lặp này, chúng ta sẽ dùng hàm kyTu = chuoi.charAt(i); để lấy ký tự tại vị trí i gán cho biến kyTu của chương trình và sau đó hàm Character.isSpace(kyTu); sẽ kiểm tra biến kyTu đó có phải là khoảng trắng hay không. Nếu biến kyTu đó là khoảng trắng thì sẽ tăng biến đếm count (là biến lưu trữ số khoảng trắng có trong chuỗi) lên 1, sau khi duyệt đến cuỗi chuỗi thì sẽ hiển thị giá trị của biến count ra màn hình.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào một chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		// kiểm tra ký tự tại vị trí i có phải khoảng trắng không
		if (Character.isSpace(kyTu)) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số khoảng trắng có trong chuỗi " + chuoi 
		+ " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua kytudemkhoangtrang PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP