TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.

Viết chương trình sử dụng các hàm có sẵn trong chuỗi để so sánh 2 chuỗi bất kỳ nhập từ bàn phím và hiển thị kết quả so sánh ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài tập này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một hàm mới dùng để so sánh 2 chuỗi đó là hàm compareToIgnoreCase(). Ở phần bài học, tôi đã giới thiệu hàm compareTo() cũng dùng để so sánh 2 chuỗi. Vậy trong ngôn ngữ lập trình Java thì hai hàm này cũng dùng để so sánh chuỗi nhưng nó có sự khác nhau như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 Hàm compareTo(): so sánh 2 chuỗi có phân biệt chữ hoa chữ thường.
Hàm compareToIgnoreCase(): so sánh 2 chuỗi nhưng không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi1, chuoi2;
	int result;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi thứ nhất: ");
	chuoi1 = scanner.nextLine();
	System.out.println("Nhập vào chuỗi thứ hai: ");
	chuoi2 = scanner.nextLine();
		
	System.out.println("Kết quả so sánh sử dụng hàm compareTo(): ");
	// so sánh 2 chuỗi sử dụng hàm compareTo()
	// compareTo(): so sánh có phân biệt chữ hoa chữ thường
	// nếu biến result < 0 thì chuỗi 1 < chuỗi 2
	// nếu biến result > 0 thì chuỗi 1 > chuỗi 2
	// nếu biến result == 0 thì chuỗi 1 = chuỗi 2
	result = chuoi1.compareTo(chuoi2);
	if (result < 0) {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " nhỏ hơn " + chuoi2);
	} else if (result > 0) {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " lớn hơn " + chuoi2);
	} else {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " bằng " + chuoi2);
	}
		
	System.out.println("Kết quả so sánh sử dụng hàm compareToIgnoreCase(): ");
	// so sánh 2 chuỗi sử dụng hàm compareToIgnoreCase()
	// compareToIgnoreCase(): so sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường
	// nếu biến result < 0 thì chuỗi 1 < chuỗi 2
	// nếu biến result > 0 thì chuỗi 1 > chuỗi 2
	// nếu biến result == 0 thì chuỗi 1 = chuỗi 2
	result = chuoi1.compareToIgnoreCase(chuoi2);
	if (result < 0) {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " nhỏ hơn " + chuoi2);
	} else if (result > 0) {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " lớn hơn " + chuoi2);
	} else {
		System.out.println("Chuỗi " + chuoi1 + " bằng " + chuoi2);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua sschuoi PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top