Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ, sau đó tách các từ có trong chuỗi đó và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		// kiểm tra ký tự có phải là khoảng trắng không
		if (Character.isSpace(kyTu)) {
			// Nếu ký tự đó là khoảng trắng thì xuống dòng
			System.out.println();
		} else {
			/*
			 * Nếu ký tự đó không là khoảng trắng
			 * thì hiển thị ký tự đó trên 1 dòng
			 * cho đến khi gặp khoảng trắng thì xuống dòng.
			 */
			System.out.print(kyTu);
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net