Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ, sau đó tách các từ có trong chuỗi đó và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		// kiểm tra ký tự có phải là khoảng trắng không
		if (Character.isSpace(kyTu)) {
			// Nếu ký tự đó là khoảng trắng thì xuống dòng
			System.out.println();
		} else {
			/*
			 * Nếu ký tự đó không là khoảng trắng
			 * thì hiển thị ký tự đó trên 1 dòng
			 * cho đến khi gặp khoảng trắng thì xuống dòng.
			 */
			System.out.print(kyTu);
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua hienthitutren1dong PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP