java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi mới được ghép từ n lần chuỗi đó. Nếu n < 2 thì xuất ra chuỗi gốc.

Ví dụ: Nhập vào số nguyên n = 4 và chuỗi là "Hi" thì chương trình sẽ hiển thị chuỗi "HiHiHiHi" ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n;
	String chuoi;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
	System.out.println("Nhập vào số nguyên: ");
	n = scanner.nextInt();
		
	if (n < 2) {
		System.out.println(chuoi);
	} else {
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			// in chuỗi trên cùng 1 dòng
			System.out.print(chuoi);	
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapchuoi4 PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top