Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím, sau đó đếm và hiển thị số lần xuất hiện của ký tự 'a' trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu = 'a';
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// Nếu ký tự tại vị trí thứ i bằng 'a' thì tăng count lên 1
		if (chuoi.charAt(i) == kyTu) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số lần xuất hiện của ký tự " + kyTu +
		" trong chuỗi " + chuoi + " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

 

Nguồn: freetuts.net