Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím, sau đó đếm và hiển thị số lần xuất hiện của ký tự 'a' trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu = 'a';
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// Nếu ký tự tại vị trí thứ i bằng 'a' thì tăng count lên 1
		if (chuoi.charAt(i) == kyTu) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số lần xuất hiện của ký tự " + kyTu +
		" trong chuỗi " + chuoi + " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua demkytua PNG

 

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top