Home > Java > Java core > Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.

Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím, sau đó đếm và hiển thị số lần xuất hiện của ký tự 'a' trong chuỗi đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu = 'a';
	int count = 0;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	// duyệt từ đầu đến cuối chuỗi
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// Nếu ký tự tại vị trí thứ i bằng 'a' thì tăng count lên 1
		if (chuoi.charAt(i) == kyTu) {
			count++;
		}
	}
		
	System.out.println("Số lần xuất hiện của ký tự " + kyTu +
		" trong chuỗi " + chuoi + " = " + count);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua demkytua PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.
Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.
Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.
Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.
Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP