java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ và in ra các chuỗi "Alarm!" tương ứng với số vừa nhập, mỗi chuỗi trên 1 dòng. Nếu số này nhỏ hơn 1 thì in ra câu thông báo "Số nhập vào phải lớn hơn 1".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để giải bài này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp do - while để kiểm tra số nguyên nhập vào có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ thì chúng ta mới tiến hành in ra các chuỗi đó bằng cách sử dùng vòng lặp for để duyệt số nguyên nhập vào và sau đó hiển thị số dòng chuỗi ứng với số nguyên đó.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int lineNumber;
	String chuoi = "Alarm!";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số nguyên bất kỳ: ");
		lineNumber = scanner.nextInt();
	} while (lineNumber < 1);
		
	for (int i = 0; i < lineNumber; i++) {
		System.out.println(chuoi);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Quảng cáo

ketqua inchuoialarm PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top