Home > Java > Java core > Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.

Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ và in ra các chuỗi "Alarm!" tương ứng với số vừa nhập, mỗi chuỗi trên 1 dòng. Nếu số này nhỏ hơn 1 thì in ra câu thông báo "Số nhập vào phải lớn hơn 1".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp do - while để kiểm tra số nguyên nhập vào có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ thì chúng ta mới tiến hành in ra các chuỗi đó bằng cách sử dùng vòng lặp for để duyệt số nguyên nhập vào và sau đó hiển thị số dòng chuỗi ứng với số nguyên đó.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int lineNumber;
	String chuoi = "Alarm!";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	do {
		System.out.println("Nhập vào số nguyên bất kỳ: ");
		lineNumber = scanner.nextInt();
	} while (lineNumber < 1);
		
	for (int i = 0; i < lineNumber; i++) {
		System.out.println(chuoi);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua inchuoialarm PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.
Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.
Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.
Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.
Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP