Home > Java > Java core > Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào 1 chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị các ký tự có trong chuỗi đó ra màn hình. Mỗi ký tự phải được in trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tập này, các bạn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt i từ 0 đến cuối chuỗi và hàm char kyTu = chuoi.charAt(i); để trả về ký tự tại vị trí i trong chuỗi. Ví dụ chúng ta có chuỗi "Freetuts" thì hàm char kyTu = chuoi.charAt(5); sẽ trả về ký tự tại vị trí thứ 5 trong chuỗi, tức là ký tự 'u'.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	System.out.println("Các ký tự có trong chuỗi là: ");
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		// i chạy từ 0 đến vị trí độ dài của chuỗi - 1
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		System.out.println(kyTu);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua incackytutrongchuoi PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.
Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.
Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.
Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.
Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP