Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào 1 chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị các ký tự có trong chuỗi đó ra màn hình. Mỗi ký tự phải được in trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tập này, các bạn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt i từ 0 đến cuối chuỗi và hàm char kyTu = chuoi.charAt(i); để trả về ký tự tại vị trí i trong chuỗi. Ví dụ chúng ta có chuỗi "Freetuts" thì hàm char kyTu = chuoi.charAt(5); sẽ trả về ký tự tại vị trí thứ 5 trong chuỗi, tức là ký tự 'u'.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	System.out.println("Các ký tự có trong chuỗi là: ");
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		// i chạy từ 0 đến vị trí độ dài của chuỗi - 1
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		System.out.println(kyTu);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua incackytutrongchuoi PNG

Nguồn: freetuts.net