Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào 1 chuỗi bất kỳ từ bàn phím và hiển thị các ký tự có trong chuỗi đó ra màn hình. Mỗi ký tự phải được in trên 1 dòng.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài tập này, các bạn sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt i từ 0 đến cuối chuỗi và hàm char kyTu = chuoi.charAt(i); để trả về ký tự tại vị trí i trong chuỗi. Ví dụ chúng ta có chuỗi "Freetuts" thì hàm char kyTu = chuoi.charAt(5); sẽ trả về ký tự tại vị trí thứ 5 trong chuỗi, tức là ký tự 'u'.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	System.out.println("Các ký tự có trong chuỗi là: ");
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		// trả về ký tự tại vị trí thứ i trong chuỗi
		// và gán vào cho biến kyTu
		// i chạy từ 0 đến vị trí độ dài của chuỗi - 1
		kyTu = chuoi.charAt(i);
			
		System.out.println(kyTu);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net