Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem chuỗi đó có phải là chuỗi Panlyndrome hay không. Nếu có thì hiển thị thông báo "Chuỗi này là chuỗi Panlyndrome.", ngược lại thông báo "Chuỗi này không là chuỗi Panlyndrome."

Lưu ý: Chuỗi Panlyndrome là chuỗi có chuỗi đảo ngược bằng chính nó, ví dụ: madam, eye,...

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Chương trình này sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt i từ 0 đến cuối chuỗi. Nếu ký tự ở vị trí i bằng ký tự ở vị trí chuoi.length() - i - 1 thì chuỗi đó là chuỗi Panlyndrome.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		kyTu = chuoi.charAt(chuoi.length() - i - 1);
			
		// kiểm tra ký tự tại vị trí i 
		// có giống với ký tự tại vị trí (chuoi.length() - i - 1) hay không
		if (chuoi.charAt(i) == kyTu) {
			System.out.println("Chuỗi này là chuỗi Panlyndrome.");
			break;
		} else {
			System.out.println("Chuỗi này không là chuỗi Panlyndrome.");
			break;
		}
	}
}

Nguồn: freetuts.net