Home > Java > Java core > Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ từ bàn phím, sau đó kiểm tra xem chuỗi đó có phải là chuỗi Panlyndrome hay không. Nếu có thì hiển thị thông báo "Chuỗi này là chuỗi Panlyndrome.", ngược lại thông báo "Chuỗi này không là chuỗi Panlyndrome."

Lưu ý: Chuỗi Panlyndrome là chuỗi có chuỗi đảo ngược bằng chính nó, ví dụ: madam, eye,...

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Chương trình này sẽ sử dụng vòng lặp for để duyệt i từ 0 đến cuối chuỗi. Nếu ký tự ở vị trí i bằng ký tự ở vị trí chuoi.length() - i - 1 thì chuỗi đó là chuỗi Panlyndrome.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	String chuoi;
	char kyTu;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.println("Nhập vào chuỗi bất kỳ: ");
	chuoi = scanner.nextLine();
		
	for (int i = 0; i < chuoi.length(); i++) {
		kyTu = chuoi.charAt(chuoi.length() - i - 1);
			
		// kiểm tra ký tự tại vị trí i 
		// có giống với ký tự tại vị trí (chuoi.length() - i - 1) hay không
		if (chuoi.charAt(i) == kyTu) {
			System.out.println("Chuỗi này là chuỗi Panlyndrome.");
			break;
		} else {
			System.out.println("Chuỗi này không là chuỗi Panlyndrome.");
			break;
		}
	}
}

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 2 chuỗi bất kỳ được nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào số nguyên bất kỳ và in ra số dòng của chuỗi tương ứng với số đó.
Java - Đếm số lần xuất hiện ký tự 'a' trong chuỗi nhập từ bàn phím.
Java - Nhập vào 1 số nguyên n và 1 chuỗi bất kỳ, sau đó in ra chuỗi được ghép từ n lần chuỗi đó.
Java - Nhập vào 1 chuỗi và in các ký tự trong chuỗi đó ra màn hình.
Java - Đếm số khoảng trắng có trong chuỗi được nhập từ bàn phím.
Java - Tách các từ có trong chuỗi và hiển thị mỗi từ trên 1 dòng.
Java - Kiểm tra một chuỗi có phải là chuỗi Panlyndrome hay không.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP