Home > Java > Java core > Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Viết chương trình giải phương trình bậc một ax + b = 0 (với a, b là 2 số nguyên nhập từ bàn phím).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_ifelse;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class GiaiPhuongTrinhBac1 {

	public static void main(String[] args) {
		int aNumber, bNumber;
		double nghiem;
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");	// làm tròn đến 2 chữ số thập phân
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số a: ");
		aNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số b: ");
		bNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Phương trình bạn vừa nhập vào là: " + aNumber + "x + " + bNumber + " = 0.");
		if (aNumber == 0) {
			if (bNumber == 0) {
				System.out.println("Phương trình này có vô số nghiệm.");
			} else {
				System.out.println("Phương trình vô nghiệm.");
			}
		} else {
			nghiem = (double) -bNumber / aNumber;	// ép kiểu để cho ra kết quả chính xác
			System.out.println("Phương trình có nghiệm x = " + decimalFormat.format(nghiem) + ".");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Khi nhập vào a =  0 và b = 0:

ketqua giaiptbac1 1  PNG

Khi nhập vào a = 0 và b # 0:

ketqua giaiptbac1 2  PNG

  • Khi nhập vào a # 0:

ketqua giaiptbac1 3  PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP