Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0

Viết chương trình giải phương trình bậc một ax + b = 0 (với a, b là 2 số nguyên nhập từ bàn phím).

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_ifelse;

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class GiaiPhuongTrinhBac1 {

	public static void main(String[] args) {
		int aNumber, bNumber;
		double nghiem;
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.##");	// làm tròn đến 2 chữ số thập phân
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số a: ");
		aNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào số b: ");
		bNumber = scanner.nextInt();
		System.out.println("Phương trình bạn vừa nhập vào là: " + aNumber + "x + " + bNumber + " = 0.");
		if (aNumber == 0) {
			if (bNumber == 0) {
				System.out.println("Phương trình này có vô số nghiệm.");
			} else {
				System.out.println("Phương trình vô nghiệm.");
			}
		} else {
			nghiem = (double) -bNumber / aNumber;	// ép kiểu để cho ra kết quả chính xác
			System.out.println("Phương trình có nghiệm x = " + decimalFormat.format(nghiem) + ".");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Khi nhập vào a =  0 và b = 0:

Khi nhập vào a = 0 và b # 0:

  • Khi nhập vào a # 0:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net