Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.

Nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, sau đó kiểm tra số đó lớn hơn 5 thì in ra là số đó lớn hơn 5, ngược lại in ra số đó nhỏ hơn 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class SoSanhVoiSo5 {

	public static void main(String[] args) {
		int number;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số cần so sánh: ");
		number = scanner.nextInt();
		
		if (number > 5) {
			System.out.println("Số " + number + " lớn hơn 5");
		} else {
			System.out.println("Số " + number + " nhỏ hơn 5");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net