Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.

Nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím, sau đó kiểm tra số đó lớn hơn 5 thì in ra là số đó lớn hơn 5, ngược lại in ra số đó nhỏ hơn 5.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class SoSanhVoiSo5 {

	public static void main(String[] args) {
		int number;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số cần so sánh: ");
		number = scanner.nextInt();
		
		if (number > 5) {
			System.out.println("Số " + number + " lớn hơn 5");
		} else {
			System.out.println("Số " + number + " nhỏ hơn 5");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net