Home > Java > Java core > Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.

Nhập vào 1 năm bất kỳ từ bàn phím, kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không và sau đó hiển thị thông báo ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Cách xác định năm nhuận:

Một năm được coi là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 4 và không chia hết cho 100.

Mặt khác, những năm chia hết cho 100 sẽ được goi là năm nhuận nếu năm đó cũng chia hết cho 400.

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraNamNhuan {

	public static void main(String[] args) {
		int year;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Mời bạn nhập vào năm: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		if (year % 4 == 0) {
			if (year % 100 == 0) {
				if (year % 400 == 0) {
					/*
					 *  Năm nhuận là năm chia hết cho 4.
					 *  Nếu năm đó chia hết cho 100 thì cũng phải chia hết cho 400.
					 */
					System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
				} else {
					// Năm chia hết cho 4 và 100 nhưng không chia hết cho 400 thì không là năm nhuận.
					System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
				}
			} else {
				// Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì là năm nhuận.
				System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
			}
		} else {
			// Năm không chia hết cho 4 thì không phải là năm nhuận.
			System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapnamnhuan PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP