Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.

Nhập vào 1 năm bất kỳ từ bàn phím, kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không và sau đó hiển thị thông báo ra màn hình.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Cách xác định năm nhuận:

Một năm được coi là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 4 và không chia hết cho 100.

Mặt khác, những năm chia hết cho 100 sẽ được goi là năm nhuận nếu năm đó cũng chia hết cho 400.

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraNamNhuan {

	public static void main(String[] args) {
		int year;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Mời bạn nhập vào năm: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		if (year % 4 == 0) {
			if (year % 100 == 0) {
				if (year % 400 == 0) {
					/*
					 *  Năm nhuận là năm chia hết cho 4.
					 *  Nếu năm đó chia hết cho 100 thì cũng phải chia hết cho 400.
					 */
					System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
				} else {
					// Năm chia hết cho 4 và 100 nhưng không chia hết cho 400 thì không là năm nhuận.
					System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
				}
			} else {
				// Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì là năm nhuận.
				System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
			}
		} else {
			// Năm không chia hết cho 4 thì không phải là năm nhuận.
			System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net