TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.

Nhập vào 1 năm bất kỳ từ bàn phím, kiểm tra xem năm đó có phải là năm nhuận hay không và sau đó hiển thị thông báo ra màn hình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Cách xác định năm nhuận:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Một năm được coi là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 4 và không chia hết cho 100.

Mặt khác, những năm chia hết cho 100 sẽ được goi là năm nhuận nếu năm đó cũng chia hết cho 400.

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraNamNhuan {

	public static void main(String[] args) {
		int year;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Mời bạn nhập vào năm: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		if (year % 4 == 0) {
			if (year % 100 == 0) {
				if (year % 400 == 0) {
					/*
					 *  Năm nhuận là năm chia hết cho 4.
					 *  Nếu năm đó chia hết cho 100 thì cũng phải chia hết cho 400.
					 */
					System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
				} else {
					// Năm chia hết cho 4 và 100 nhưng không chia hết cho 400 thì không là năm nhuận.
					System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
				}
			} else {
				// Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì là năm nhuận.
				System.out.println("Năm " + year + " là năm nhuận.");
			}
		} else {
			// Năm không chia hết cho 4 thì không phải là năm nhuận.
			System.out.println("Năm " + year + " không phải là năm nhuận.");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ketqua baitapnamnhuan PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top