TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.

Viết chương trình xếp loại điểm môn học của một sinh viên. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 3 cột điểm một môn học của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm thi học kỳ). Kết quả xếp loại được phân chia như sau:

  • Nếu điểm trung bình >= 8.5 thì xếp loại A.
  • Nếu điểm trung bình >= 7 và nhỏ hơn 8.5 thì xếp loại B.
  • Nếu điểm trung bình >= 5.5 và nhỏ hơn 7 thì xếp loại C.
  • Nếu điểm trung bình >= 4 và nhỏ hơn 5.5 thì xếp loại D.
  • Nếu điểm trung bình < 4 thì xếp loại F.

Lưu ý: Điểm trung bình của môn học làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.io.Console;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class XepLoaiMonHoc {

	public static void main(String[] args) {
		double diemKiemTraHS1, diemKiemTraHS2, diemThi, diemTrungBinh;
		String ketQuaXepLoai;	
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		// làm tròn số đến 1 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.#");	
		
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 1:");
		diemKiemTraHS1 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 2: ");
		diemKiemTraHS2 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm thi cuối kỳ: ");
		diemThi = scanner.nextDouble();
		
		// Kiểm tra điểm nhập vào phải hợp lệ
		// toán tử OR: chỉ cần 1 biểu thức đúng thì vẫn trả về giá trị đúng
		if ((diemKiemTraHS1 < 0 || diemKiemTraHS1 > 10) 
			|| (diemKiemTraHS2 < 0 || diemKiemTraHS2 > 10) || (diemThi < 0 || diemThi > 10)) {
			System.out.println("Nhập điểm không hợp lệ.");
		} else {
		
			// Tính điểm trung bình
			diemTrungBinh = (((diemKiemTraHS1 + diemKiemTraHS2 * 2.0) / 3) * 0.4) + 
				(diemThi * 0.6);
			decimalFormat.format(diemTrungBinh);
			
			// Tiến hành xếp loại điểm môn học của sinh viên.
			// Sử dụng cấu trúc if - else if - else
			if (diemTrungBinh >= 8.5) {
				ketQuaXepLoai = "Loại A";
			} else if ((diemTrungBinh >= 7) && (diemTrungBinh < 8.5)) {
				// toán tử AND: đúng khi cả hai biểu thức đều đúng
				ketQuaXepLoai = "Loại B";
			} else if ((diemTrungBinh >= 5.5) && (diemTrungBinh < 7)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại C";
			} else if ((diemTrungBinh > 4) && (diemTrungBinh < 5.5)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại D";
			} else {
				ketQuaXepLoai = "Loại F";
			}
			System.out.println("Kết quả xếp loại môn học của sinh viên là " + ketQuaXepLoai);
		}
	
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua xeploaihople PNG

Kết quả biên dịch khi nhập điểm không hợp lệ:

ketqua xeploaikhonghople PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Cách chuyển HTTP sang HTTPS trong Spring Boot

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Sử dụng @bean trong ứng dụng Spring Boot

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Spring Data JPA trong Spring Boot là gì? Spring Data JPA có gì hay?

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Giới thiệu về Spring Boot Actuator trong ứng dụng Spring Boot

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Sử dụng nhiều ViewResolver trong Spring Boot Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java

Top