TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.

Viết chương trình xếp loại điểm môn học của một sinh viên. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 3 cột điểm một môn học của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm thi học kỳ). Kết quả xếp loại được phân chia như sau:

  • Nếu điểm trung bình >= 8.5 thì xếp loại A.
  • Nếu điểm trung bình >= 7 và nhỏ hơn 8.5 thì xếp loại B.
  • Nếu điểm trung bình >= 5.5 và nhỏ hơn 7 thì xếp loại C.
  • Nếu điểm trung bình >= 4 và nhỏ hơn 5.5 thì xếp loại D.
  • Nếu điểm trung bình < 4 thì xếp loại F.

Lưu ý: Điểm trung bình của môn học làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.io.Console;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class XepLoaiMonHoc {

	public static void main(String[] args) {
		double diemKiemTraHS1, diemKiemTraHS2, diemThi, diemTrungBinh;
		String ketQuaXepLoai;	
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		// làm tròn số đến 1 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.#");	
		
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 1:");
		diemKiemTraHS1 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 2: ");
		diemKiemTraHS2 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm thi cuối kỳ: ");
		diemThi = scanner.nextDouble();
		
		// Kiểm tra điểm nhập vào phải hợp lệ
		// toán tử OR: chỉ cần 1 biểu thức đúng thì vẫn trả về giá trị đúng
		if ((diemKiemTraHS1 < 0 || diemKiemTraHS1 > 10) 
			|| (diemKiemTraHS2 < 0 || diemKiemTraHS2 > 10) || (diemThi < 0 || diemThi > 10)) {
			System.out.println("Nhập điểm không hợp lệ.");
		} else {
		
			// Tính điểm trung bình
			diemTrungBinh = (((diemKiemTraHS1 + diemKiemTraHS2 * 2.0) / 3) * 0.4) + 
				(diemThi * 0.6);
			decimalFormat.format(diemTrungBinh);
			
			// Tiến hành xếp loại điểm môn học của sinh viên.
			// Sử dụng cấu trúc if - else if - else
			if (diemTrungBinh >= 8.5) {
				ketQuaXepLoai = "Loại A";
			} else if ((diemTrungBinh >= 7) && (diemTrungBinh < 8.5)) {
				// toán tử AND: đúng khi cả hai biểu thức đều đúng
				ketQuaXepLoai = "Loại B";
			} else if ((diemTrungBinh >= 5.5) && (diemTrungBinh < 7)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại C";
			} else if ((diemTrungBinh > 4) && (diemTrungBinh < 5.5)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại D";
			} else {
				ketQuaXepLoai = "Loại F";
			}
			System.out.println("Kết quả xếp loại môn học của sinh viên là " + ketQuaXepLoai);
		}
	
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua xeploaihople PNG

Kết quả biên dịch khi nhập điểm không hợp lệ:

ketqua xeploaikhonghople PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top