TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.

Viết chương trình xếp loại điểm môn học của một sinh viên. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 3 cột điểm một môn học của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm thi học kỳ). Kết quả xếp loại được phân chia như sau:

  • Nếu điểm trung bình >= 8.5 thì xếp loại A.
  • Nếu điểm trung bình >= 7 và nhỏ hơn 8.5 thì xếp loại B.
  • Nếu điểm trung bình >= 5.5 và nhỏ hơn 7 thì xếp loại C.
  • Nếu điểm trung bình >= 4 và nhỏ hơn 5.5 thì xếp loại D.
  • Nếu điểm trung bình < 4 thì xếp loại F.

Lưu ý: Điểm trung bình của môn học làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.io.Console;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class XepLoaiMonHoc {

	public static void main(String[] args) {
		double diemKiemTraHS1, diemKiemTraHS2, diemThi, diemTrungBinh;
		String ketQuaXepLoai;	
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		// làm tròn số đến 1 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.#");	
		
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 1:");
		diemKiemTraHS1 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 2: ");
		diemKiemTraHS2 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm thi cuối kỳ: ");
		diemThi = scanner.nextDouble();
		
		// Kiểm tra điểm nhập vào phải hợp lệ
		// toán tử OR: chỉ cần 1 biểu thức đúng thì vẫn trả về giá trị đúng
		if ((diemKiemTraHS1 < 0 || diemKiemTraHS1 > 10) 
			|| (diemKiemTraHS2 < 0 || diemKiemTraHS2 > 10) || (diemThi < 0 || diemThi > 10)) {
			System.out.println("Nhập điểm không hợp lệ.");
		} else {
		
			// Tính điểm trung bình
			diemTrungBinh = (((diemKiemTraHS1 + diemKiemTraHS2 * 2.0) / 3) * 0.4) + 
				(diemThi * 0.6);
			decimalFormat.format(diemTrungBinh);
			
			// Tiến hành xếp loại điểm môn học của sinh viên.
			// Sử dụng cấu trúc if - else if - else
			if (diemTrungBinh >= 8.5) {
				ketQuaXepLoai = "Loại A";
			} else if ((diemTrungBinh >= 7) && (diemTrungBinh < 8.5)) {
				// toán tử AND: đúng khi cả hai biểu thức đều đúng
				ketQuaXepLoai = "Loại B";
			} else if ((diemTrungBinh >= 5.5) && (diemTrungBinh < 7)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại C";
			} else if ((diemTrungBinh > 4) && (diemTrungBinh < 5.5)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại D";
			} else {
				ketQuaXepLoai = "Loại F";
			}
			System.out.println("Kết quả xếp loại môn học của sinh viên là " + ketQuaXepLoai);
		}
	
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua xeploaihople PNG

Kết quả biên dịch khi nhập điểm không hợp lệ:

ketqua xeploaikhonghople PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top