Home > Java > Java core > Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.

Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.

Viết chương trình xếp loại điểm môn học của một sinh viên. Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào 3 cột điểm một môn học của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm thi học kỳ). Kết quả xếp loại được phân chia như sau:

  • Nếu điểm trung bình >= 8.5 thì xếp loại A.
  • Nếu điểm trung bình >= 7 và nhỏ hơn 8.5 thì xếp loại B.
  • Nếu điểm trung bình >= 5.5 và nhỏ hơn 7 thì xếp loại C.
  • Nếu điểm trung bình >= 4 và nhỏ hơn 5.5 thì xếp loại D.
  • Nếu điểm trung bình < 4 thì xếp loại F.

Lưu ý: Điểm trung bình của môn học làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.io.Console;
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class XepLoaiMonHoc {

	public static void main(String[] args) {
		double diemKiemTraHS1, diemKiemTraHS2, diemThi, diemTrungBinh;
		String ketQuaXepLoai;	
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		// làm tròn số đến 1 chữ số thập phân
		DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.#");	
		
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 1:");
		diemKiemTraHS1 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm kiểm tra hệ số 2: ");
		diemKiemTraHS2 = scanner.nextDouble();
		System.out.println("Nhập vào điểm thi cuối kỳ: ");
		diemThi = scanner.nextDouble();
		
		// Kiểm tra điểm nhập vào phải hợp lệ
		// toán tử OR: chỉ cần 1 biểu thức đúng thì vẫn trả về giá trị đúng
		if ((diemKiemTraHS1 < 0 || diemKiemTraHS1 > 10) 
			|| (diemKiemTraHS2 < 0 || diemKiemTraHS2 > 10) || (diemThi < 0 || diemThi > 10)) {
			System.out.println("Nhập điểm không hợp lệ.");
		} else {
		
			// Tính điểm trung bình
			diemTrungBinh = (((diemKiemTraHS1 + diemKiemTraHS2 * 2.0) / 3) * 0.4) + 
				(diemThi * 0.6);
			decimalFormat.format(diemTrungBinh);
			
			// Tiến hành xếp loại điểm môn học của sinh viên.
			// Sử dụng cấu trúc if - else if - else
			if (diemTrungBinh >= 8.5) {
				ketQuaXepLoai = "Loại A";
			} else if ((diemTrungBinh >= 7) && (diemTrungBinh < 8.5)) {
				// toán tử AND: đúng khi cả hai biểu thức đều đúng
				ketQuaXepLoai = "Loại B";
			} else if ((diemTrungBinh >= 5.5) && (diemTrungBinh < 7)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại C";
			} else if ((diemTrungBinh > 4) && (diemTrungBinh < 5.5)) {
				ketQuaXepLoai = "Loại D";
			} else {
				ketQuaXepLoai = "Loại F";
			}
			System.out.println("Kết quả xếp loại môn học của sinh viên là " + ketQuaXepLoai);
		}
	
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua xeploaihople PNG

Kết quả biên dịch khi nhập điểm không hợp lệ:

ketqua xeploaikhonghople PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP