java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả

Nhập điểm của 2 môn học lập trình Java căn bản và lập trình Web từ bàn phím, so sánh điểm của 2 môn đó và hiển thị kết quả so sánh đó ra màn hình Console.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class SoSanhDiem2Mon {

	public static void main(String[] args) {
		float diemJava, diemWeb;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào điểm môn Lập trình Java: ");
		diemJava = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào điểm môn Lập trình Web: ");
		diemWeb = scanner.nextFloat();
		
		if (diemJava < diemWeb) {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java nhỏ hơn điểm Lập trình Web");
		} else if (diemJava == diemWeb) {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java bằng điểm Lập trình Web");
		} else {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java lớn hơn điểm Lập trình Web");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapsosanhdiem PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top