Home > Java > Java core > Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả

Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả

Nhập điểm của 2 môn học lập trình Java căn bản và lập trình Web từ bàn phím, so sánh điểm của 2 môn đó và hiển thị kết quả so sánh đó ra màn hình Console.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class SoSanhDiem2Mon {

	public static void main(String[] args) {
		float diemJava, diemWeb;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào điểm môn Lập trình Java: ");
		diemJava = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào điểm môn Lập trình Web: ");
		diemWeb = scanner.nextFloat();
		
		if (diemJava < diemWeb) {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java nhỏ hơn điểm Lập trình Web");
		} else if (diemJava == diemWeb) {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java bằng điểm Lập trình Web");
		} else {
			System.out.println("Điểm Lập trình Java lớn hơn điểm Lập trình Web");
		}
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapsosanhdiem PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP