java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào tên và một số tương ứng là năm. Sau đó xuất ra nhóm tuổi của người đó như sau:

Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi vị thành niên". 

Nếu tuổi người đó >= 16 và nhỏ hơn 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi trưởng thành". 

Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] đã già". 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài giải.
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class XacDinhDoTuoiCua1Nguoi {

	public static void main(String[] args) {
		int age, year;
		String name, ageGroup;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào tên: ");
		name = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập vào năm sinh: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		// Xác định độ tuổi tương ứng
		age = 2017 - year;	// 2017 là năm hiện tại
		if (age < 16) {
			ageGroup = "tuổi vị thành niên.";
		} else if (age >= 16 || age < 18) {
			ageGroup = "tuổi trưởng thành.";
		} else {
			ageGroup = "già rồi!";
		}
		
		System.out.println("Bạn " + name + " thuộc nhóm " + ageGroup);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua xacdinhnhomtuoi PNG

 

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top