Home > Java > Java core > Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

Viết chương trình nhập vào tên và một số tương ứng là năm. Sau đó xuất ra nhóm tuổi của người đó như sau:

Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi vị thành niên". 

Nếu tuổi người đó >= 16 và nhỏ hơn 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi trưởng thành". 

Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] đã già". 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class XacDinhDoTuoiCua1Nguoi {

	public static void main(String[] args) {
		int age, year;
		String name, ageGroup;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào tên: ");
		name = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập vào năm sinh: ");
		year = scanner.nextInt();
		
		// Xác định độ tuổi tương ứng
		age = 2017 - year;	// 2017 là năm hiện tại
		if (age < 16) {
			ageGroup = "tuổi vị thành niên.";
		} else if (age >= 16 || age < 18) {
			ageGroup = "tuổi trưởng thành.";
		} else {
			ageGroup = "già rồi!";
		}
		
		System.out.println("Bạn " + name + " thuộc nhóm " + ageGroup);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua xacdinhnhomtuoi PNG

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP