TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.

Viết chương trình nhập vào 3 số thực từ bàn phím là số đo 3 đoạn thẳng. Yêu cầu: Kiểm tra xem số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của một tam giác thường không? Nếu thỏa mãn tạo thành tam giác thì tính và in ra màn hình chu vi của tam giác đó. Nếu không thỏa mãn thì thông báo "Không tồn tại tam giác".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong toán học, chúng ta có định lý Bất đẳng thức tam giác được mô tả như sau: "Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại". Vậy để kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có tạo thành một tam giác thường không thì chúng ta sẽ tính độ dài của hai cạnh bất kỳ và so sánh với cạnh còn lại, nếu kết quả là lớn hơn thì 3 đoạn thẳng vừa nhập sẽ tạo thành một tam giác. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tính chu vi của một tam giác khi biết số đo 3 cạnh ta tính theo công thức Hê-rông như sau:

Chu vi =  A + B + C (trong đó A, B, C là số đo 3 cạnh của tam giác).

Dưới đây là bài giải của bài tập này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraSoDo3Canh {

	public static void main(String[] args) {
		float soDoDoan1, soDoDoan2, soDoDoan3, chuVi, dienTich;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ nhất: ");
		soDoDoan1 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ hai: ");
		soDoDoan2 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ ba: ");
		soDoDoan3 = scanner.nextFloat();
		
		/*
		 *  Kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa rồi có tạo thành 1 tam giác hay không?
		 *  Nếu có thì tính chu vi của tam giác đó.
		 *  Nếu không thì hiển thị thông báo "Không tồn tại tam giác".
		 */
		if ((soDoDoan1 + soDoDoan2 > soDoDoan3) && (soDoDoan1 + soDoDoan3 > soDoDoan2) 
			&& (soDoDoan2 + soDoDoan3 > soDoDoan1)) {
			// Thỏa mãn điều kiện tạo thành một tam giác
			// Tính chu vi của tam giác bằng tổng số đo 3 cạnh
			chuVi = soDoDoan1 + soDoDoan2 + soDoDoan3;
			System.out.println("Chu vi của tam giác bằng = " + chuVi);
		} else {
			System.out.println("Không tồn tại tam giác");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaptinhchuvi PNG

Nếu số đo 3 cạnh bạn nhập không thỏa mãn điều kiện thì sẽ xuất hiện thông báo sau:

ketqua baitaptinhchuviloi PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top