Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Java core

Quảng cáo

Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.

Viết chương trình nhập vào 3 số thực từ bàn phím là số đo 3 đoạn thẳng. Yêu cầu: Kiểm tra xem số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của một tam giác thường không? Nếu thỏa mãn tạo thành tam giác thì tính và in ra màn hình chu vi của tam giác đó. Nếu không thỏa mãn thì thông báo "Không tồn tại tam giác".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Hướng dẫn: Trong toán học, chúng ta có định lý Bất đẳng thức tam giác được mô tả như sau: "Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại". Vậy để kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có tạo thành một tam giác thường không thì chúng ta sẽ tính độ dài của hai cạnh bất kỳ và so sánh với cạnh còn lại, nếu kết quả là lớn hơn thì 3 đoạn thẳng vừa nhập sẽ tạo thành một tam giác. 

Để tính chu vi của một tam giác khi biết số đo 3 cạnh ta tính theo công thức Hê-rông như sau:

Quảng cáo

Chu vi =  A + B + C (trong đó A, B, C là số đo 3 cạnh của tam giác).

Dưới đây là bài giải của bài tập này.

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraSoDo3Canh {

	public static void main(String[] args) {
		float soDoDoan1, soDoDoan2, soDoDoan3, chuVi, dienTich;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ nhất: ");
		soDoDoan1 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ hai: ");
		soDoDoan2 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ ba: ");
		soDoDoan3 = scanner.nextFloat();
		
		/*
		 *  Kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa rồi có tạo thành 1 tam giác hay không?
		 *  Nếu có thì tính chu vi của tam giác đó.
		 *  Nếu không thì hiển thị thông báo "Không tồn tại tam giác".
		 */
		if ((soDoDoan1 + soDoDoan2 > soDoDoan3) && (soDoDoan1 + soDoDoan3 > soDoDoan2) 
			&& (soDoDoan2 + soDoDoan3 > soDoDoan1)) {
			// Thỏa mãn điều kiện tạo thành một tam giác
			// Tính chu vi của tam giác bằng tổng số đo 3 cạnh
			chuVi = soDoDoan1 + soDoDoan2 + soDoDoan3;
			System.out.println("Chu vi của tam giác bằng = " + chuVi);
		} else {
			System.out.println("Không tồn tại tam giác");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua baitaptinhchuvi PNG

Nếu số đo 3 cạnh bạn nhập không thỏa mãn điều kiện thì sẽ xuất hiện thông báo sau:

Quảng cáo

ketqua baitaptinhchuviloi PNG

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top