Home > Java > Java core > Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.

Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.

Viết chương trình nhập vào 3 số thực từ bàn phím là số đo 3 đoạn thẳng. Yêu cầu: Kiểm tra xem số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của một tam giác thường không? Nếu thỏa mãn tạo thành tam giác thì tính và in ra màn hình chu vi của tam giác đó. Nếu không thỏa mãn thì thông báo "Không tồn tại tam giác".

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong toán học, chúng ta có định lý Bất đẳng thức tam giác được mô tả như sau: "Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại". Vậy để kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có tạo thành một tam giác thường không thì chúng ta sẽ tính độ dài của hai cạnh bất kỳ và so sánh với cạnh còn lại, nếu kết quả là lớn hơn thì 3 đoạn thẳng vừa nhập sẽ tạo thành một tam giác. 

Để tính chu vi của một tam giác khi biết số đo 3 cạnh ta tính theo công thức Hê-rông như sau:

Chu vi =  A + B + C (trong đó A, B, C là số đo 3 cạnh của tam giác).

Dưới đây là bài giải của bài tập này.

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraSoDo3Canh {

	public static void main(String[] args) {
		float soDoDoan1, soDoDoan2, soDoDoan3, chuVi, dienTich;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ nhất: ");
		soDoDoan1 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ hai: ");
		soDoDoan2 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ ba: ");
		soDoDoan3 = scanner.nextFloat();
		
		/*
		 *  Kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa rồi có tạo thành 1 tam giác hay không?
		 *  Nếu có thì tính chu vi của tam giác đó.
		 *  Nếu không thì hiển thị thông báo "Không tồn tại tam giác".
		 */
		if ((soDoDoan1 + soDoDoan2 > soDoDoan3) && (soDoDoan1 + soDoDoan3 > soDoDoan2) 
			&& (soDoDoan2 + soDoDoan3 > soDoDoan1)) {
			// Thỏa mãn điều kiện tạo thành một tam giác
			// Tính chu vi của tam giác bằng tổng số đo 3 cạnh
			chuVi = soDoDoan1 + soDoDoan2 + soDoDoan3;
			System.out.println("Chu vi của tam giác bằng = " + chuVi);
		} else {
			System.out.println("Không tồn tại tam giác");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaptinhchuvi PNG

Nếu số đo 3 cạnh bạn nhập không thỏa mãn điều kiện thì sẽ xuất hiện thông báo sau:

ketqua baitaptinhchuviloi PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - So sánh 1 số nguyên nhập từ bàn phím với số 5 và hiển thị kết quả.
Java - Nhập điểm 2 môn học, so sánh điếm của 2 môn đó và hiển thị kết quả
Java - Nhập vào 1 năm bất kỳ và kiểm tra năm đó có phải là năm nhuận hay không.
Java - Nhập vào điểm một môn học của sinh viên và xếp loại kết quả môn học của sinh viên đó.
Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.
Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.
Java - Giải phương trình bậc một ax + b = 0
Java - Xác định nhóm tuổi của một người với năm sinh nhập từ bàn phím.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP