TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Tính và hiển thị chu vi của một tam giác thường.

Viết chương trình nhập vào 3 số thực từ bàn phím là số đo 3 đoạn thẳng. Yêu cầu: Kiểm tra xem số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có thỏa mãn là độ dài 3 cạnh của một tam giác thường không? Nếu thỏa mãn tạo thành tam giác thì tính và in ra màn hình chu vi của tam giác đó. Nếu không thỏa mãn thì thông báo "Không tồn tại tam giác".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Trong toán học, chúng ta có định lý Bất đẳng thức tam giác được mô tả như sau: "Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại". Vậy để kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa nhập có tạo thành một tam giác thường không thì chúng ta sẽ tính độ dài của hai cạnh bất kỳ và so sánh với cạnh còn lại, nếu kết quả là lớn hơn thì 3 đoạn thẳng vừa nhập sẽ tạo thành một tam giác. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tính chu vi của một tam giác khi biết số đo 3 cạnh ta tính theo công thức Hê-rông như sau:

Chu vi =  A + B + C (trong đó A, B, C là số đo 3 cạnh của tam giác).

Dưới đây là bài giải của bài tập này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraSoDo3Canh {

	public static void main(String[] args) {
		float soDoDoan1, soDoDoan2, soDoDoan3, chuVi, dienTich;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ nhất: ");
		soDoDoan1 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ hai: ");
		soDoDoan2 = scanner.nextFloat();
		System.out.println("Nhập vào số đo đoạn thẳng thứ ba: ");
		soDoDoan3 = scanner.nextFloat();
		
		/*
		 *  Kiểm tra số đo 3 đoạn thẳng vừa rồi có tạo thành 1 tam giác hay không?
		 *  Nếu có thì tính chu vi của tam giác đó.
		 *  Nếu không thì hiển thị thông báo "Không tồn tại tam giác".
		 */
		if ((soDoDoan1 + soDoDoan2 > soDoDoan3) && (soDoDoan1 + soDoDoan3 > soDoDoan2) 
			&& (soDoDoan2 + soDoDoan3 > soDoDoan1)) {
			// Thỏa mãn điều kiện tạo thành một tam giác
			// Tính chu vi của tam giác bằng tổng số đo 3 cạnh
			chuVi = soDoDoan1 + soDoDoan2 + soDoDoan3;
			System.out.println("Chu vi của tam giác bằng = " + chuVi);
		} else {
			System.out.println("Không tồn tại tam giác");
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitaptinhchuvi PNG

Nếu số đo 3 cạnh bạn nhập không thỏa mãn điều kiện thì sẽ xuất hiện thông báo sau:

ketqua baitaptinhchuviloi PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải