TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Xác định vị trí của một điểm so với đường tròn và hiển thị thông báo.

Viết chương trình nhập vào tọa độ điểm O (XO,YO) là tâm của một đường tròn, tọa độ điểm M (XM,YM) và bán kính R của đường tròn. Xác định và thông báo lên màn hình điểm M nằm trong, trên hay ngoài đường tròn đó.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để biết được điểm M nằm trong, trên hay ngoài 1 đường tròn thì chúng ta sẽ tính khoảng cách từ điểm M tới tâm O của đường tròn. Sau đó xét 3 trường hợp sau đây:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bình phương khoảng cách từ điểm M tới tâm O nhỏ hơn bình phương bán kính R thì điểm M nằm trong đường tròn.

Nếu bình phương khoảng cách từ điểm M tới tâm O bằng bình phương bán kính R thì điểm M nằm trên đường tròn.

Nếu bình phương khoảng cách từ điểm M tới tâm O lớn hơn bình phương bán kính R thì điểm M nằm ngoài đường tròn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chúng ta giải bài này như sau:

Bài giải
package cau_truc_ifelse;

import java.util.Scanner;

public class XacDinhViTriCua1DiemSoVoiDuongTron {

	public static void main(String[] args) {
		int hoanhDoDiemM, tungDoDiemM, hoanhDoTamO, tungDoTamO, banKinhR;
		String viTri;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Nhập vào hoành độ tâm O: ");
		hoanhDoTamO = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào tung độ tâm O: ");
		tungDoTamO = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào hoành độ điểm M: ");
		hoanhDoDiemM = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào tung độ điểm M: ");
		tungDoDiemM = scanner.nextInt();
		System.out.println("Nhập vào bán kính R: ");
		banKinhR = scanner.nextInt();
		
		// tính bình phương khoảng cách từ tâm O tới điểm M.
		int khoangCachOM = (hoanhDoDiemM - hoanhDoTamO) * (hoanhDoDiemM - hoanhDoTamO) + 
			(tungDoDiemM - tungDoTamO) * (tungDoDiemM - tungDoTamO);
		
		// tính bình phương bán kính
		int banKinh = banKinhR * banKinhR;
		
		// so sánh bình phương khoảng cách OM với bình phương bán kính
		if (khoangCachOM < banKinh) {
			viTri = "Điểm M nằm bên trong đường tròn.";
		} else if (khoangCachOM == banKinh) {
			viTri = "Điểm M nằm trên đường tròn.";
		} else {
			viTri = "Điểm M nằm ngoài đường tròn.";
		}
		
		System.out.println(viTri);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua baitapxetvitricuadiem PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top